Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 740-758

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.09.970


ÖRGÜT SAĞLIĞININ HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL ADALETSİZLİK ALGISINA ETKİSİ

NEZİHE TÜFEKCİ, MERVE UYSAL

Örgüt sağlığı, örgütün çevresinde yaşamını sürdürerek, uzun vadede sürekli gelişen, hayatta kalma ve başa çıkma yeteneklerini geliştirmesi olarak açıklanabilir. Örgütsel adalet ise, çalışanların iş yerinde adaleti algılamalarına atıfta bulunmaktadır. Bu araştırmanın amacı, örgüt sağlığının hemşirelerin örgütsel adaletsizlik algısına etkisini araştırmaktır. Bu kavramların ışığında bu çalışmada örgüt sağlığının hemşirelerin örgütsel adaletsizlik algısına etkisi araştırılmış, bu kapsamda çalışma Mersin ilindeki Mersin Şehir Hastanesi, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve bir özel hastanede çalışan 417 hemşire ile yapılmıştır. Araştırmanın amacı örgüt sağlığının hemşirelerin örgütsel adaletsizlik algısına etkisini ölçmektir. Örgüt sağlığının hemşirelerin örgütsel adaletsizlik algısı üzerine etkisi regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örgüt sağlığının hemşirelerin örgütsel adaletsizlik algılarının etkin iletişim, maddi kazanımlar, terfi imkânları, görev dağılımı, kaynak dağılımı, yönetimin tutumu, adam kayırmacılık boyutunu negatif etkilediği, cinsiyet ayrımcılığı boyutuna ise etkisi olmadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda değerlendirme kapsamına alınan Mersin Şehir Hastanesi’nin en düşük, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin ve özel hastanenin ise düşük sayılabilecek sağlık düzeyine sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgüt Sağlığı, Örgütsel Adaletsizlik, Örgüt Sağlık Düzeyi, Hemşireler, Sağlık Sektörü

THE EFFECT OF THE ORGANIZATIONAL HEALTH ON THE NURSE’S PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL INJUSTICE

Organizational health can be explained as sustaining the life around the organization and developing the ability to survive and cope, which is constantly developing in the long run. Organizational justice means employees are at the point of perceiving justice at work. The aim of this research is to investigate the effect of organizational health on the perception of organizational injustice of nurses. In this context, the study was carried out with 417 nurses in Mersin City Hospital, Mersin University Health Research and Application Hospital and a private hospital. The aim of the research is to measure the effect of organization health on the perception of organizational injustice of nurses. The effect of organizational health on nurses' perception of organizational injustice was tested by regression analysis. According to the results of the research the health of the organization effectt negatively to nurses' perceptions of organizational injustice’s dimension of effective communication, material gains, promotion possibilities, task distribution, resource allocation, management attitude, favorability and it was seen that there was no effect on the dimension of gender discrimination. It is seen that the Mersin City Hospital has the lowest level, Mersin University Health Research and Practice Hospital and private hospital have almost low health level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Health, Organizational Injustice, Organizational Health Level, Nurses, Health Sector

Tam Metin 1023

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.