Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1522-1542

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1588


TMS 16 MADDİ DURAN VARLIKLAR STANDARDI KAPSAMINDA TAŞIYICI BİTKİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BİR BADEM BAHÇESİNDE UYGULAMA

ÖMER BURAK PAKSOY

Tarımın küresel ekonomi için önemi genel olarak kabul edilmiş gibi görünse de, tarım sektöründeki finansal raporlama ve muhasebe işlemleri üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Türkiye’de ilk defa 2006 yılında tarımsal faaliyetler ile ilgili muhasebe işlemlerinin düzenlenmesini konu edinen TMS 41: Tarımsal Faaliyetler standardı yürürlüğe girmiştir. 2014 yılına kadar taşıyıcı bitkiler, bu standart kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Ancak Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’nun 12.11.2014 tarihinde yayınladığı 30 ve 31 sıra nolu tebliğler ile taşıyıcı bitkiler, TMS 41 kapsamından çıkarılarak TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı kapsamına alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, taşıyıcı bitkilerin TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesine ilişkin esasların belirlenmesi ve raporlama dönemlerindeki değerlemesiyle ilgili standarttaki düzenlemelerin açıklanmasıdır. Çalışmada, Mersin’de bulunan bir badem bahçesi işletmesinden elde edilen veriler kullanılarak örnek vaka yöntemi kullanılmıştır. TMS 16 kapsamında, analize tabi işletmenin ilk muhasebeleştirme, raporlama dönemlerindeki değerleme ve amortisman kayıtları detaylı şekilde gösterilmiştir. Ayrıca çalışmada, değerleme modellerindeki farklılıkların finansal tablolara nasıl etki ettiği gösterilmiştir. Amortisman hesaplamaları ise Türkiye’de uygulanması zorunlu olan vergi mevzuatından ziyade standart hükümlerine göre yapılmıştır. Taşıyıcı bitkilerin duran varlık sınıfına dâhil edilmesiyle TMS 16 kapsamında değerlendirilmesi, muhasebeleştirme ve değerleme esasları gibi birçok uygulamaya konu edilmesine, finansal tabloların daha doğru, gerçeğe uygun ve şeffaf şekilde düzenlenmesine yol açacağı kanaatine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Badem Yetiştiriciliği, Taşıyıcı Bitkiler, TMS 16: Maddi Duran Varlıklar Standardı, TMS 41: Tarımsal Faaliyetler Standardı.

ACCOUNTING OF BEARER PLANTS IN THE SCOPE OF IAS 16: TANGIBLE FIXED ASSETS STANDARD AND AN APPLICATION IN AN ALMOND ORCHARD

Although the importance of agriculture for the global economy seems generally acknowledged, the debate about financial reporting and accounting processes for the sector still continues. In our country, IAS 41: Agricultural Activities standard, which is the first standard for the regulation of accounting transactions related to agricultural activities, entered into force in 2006. Bearer plants until 2014 have been accounted for under this standard. However, with the communiques numbered 30 and 31 published by the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority (KGK) on 12.11.2014, bearer plants were excluded from the scope of IAS 41 standard and included in the scope of IAS 16: Tangible Fixed Assets Standard. The purpose of this study is to determine the principles for the accounting of bearer plants within the scope of IAS 16 standard and to explain the regulations in the standard regarding the valuation during the reporting periods. In the study, the case study method was used by using the data from an almond orchard in Mersin. Within the scope of IAS 16, the initial accounting, valuation and depreciation records of the business subject to analysis in the reporting periods are shown in detail. In addition, the study shows how the differences in valuation models affect the financial statements. The depreciation calculation is made according to the standard rather than the mandatory provisions of the tax legislation to be implemented in Turkey. With the inclusion of the bearer plants into the fixed asset group, it has been concluded that they will be subject to many applications such as their evaluation within the scope of IAS 16, accounting and valuation principles, and that financial statements will be prepared more accurately, fairly and transparently.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Almond Cultivation, Bearer Plants, IAS 16: Tangible Fixed Assets Standard, IAS 41: Agricultural Activities Standard.

Tam Metin 601

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.