Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1736-1751

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2143


X, Y, Z KUŞAKLARİ PERSPEKTİFİNDEN ÇALIŞMA DEĞERLERİ VE İŞ-YAŞAM DENGESİ

GOKHAN AYTAÇ, CEYHAN CIGDEMOGLU, AYŞE ASLI YILMAZ, ŞULE TUZLUKAYA

Kuşak farklılıkları teknoloji, sosyal, ekonomik değişimler ve kültürel değişimler gibi çeşitli faktörler tarafından şekillendirilebilir. X, Y, Z kuşakları perspektifinden bakıldığında çalışma değerleri ve iş-yaşam dengesi arasında ilişkinin ne şekilde geliştiği öne çıkmaktadır. Bu sebeple araştırmada, kuşak farklılıklarının iş yaşam dengesi ve çalışma değerleri arasındaki ilişki incelenmiş ve bu doğrultuda, iş hayatının yöneticileri olan X kuşağının, genç yöneticileri ve profesyonelleri olan Y kuşağının ve iş hayatına yeni başlayan Z kuşağının iş yaşam dengesi ve çalışma değerleri arasındaki farklılıklar ve benzerlikler incelenmiştir. Bu yönüyle literatürde yapılmış ilk çalışma niteliğindedir. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden kesitsel tarama modeli olarak tasarlanmıştır. Çalışmaya enerji sektöründen kolayda örnekleme stratejisi ile 343 örneklem katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, çalışma değerleri perspektifinden bakıldığında kuşak farklılıkları ve gelir düzeyi değişkeni açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamış olmasına rağmen cinsiyetin çalışma değerlerini etkilediği görülmüştür. İş yaşam dengesi ölçeğinin uygulaması sonrasında ise değişkenler arasında sadece gelir düzeyinin anlamlı bir fark yarattığı tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Çalışma Değerleri, İş Yaşam Dengesi, Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çalışma Değerleri, İş Yaşam Dengesi, Z Kuşağı, Y Kuşağı, X Kuşağı

WORKING VALUES AND WORK-LIFE BALANCE FROM THE PERSPECTIVE OF GENERATIONS X, Y, Z

Generational differences can be shaped by a variety of factors such as technology, social, economic and cultural changes. From the perspective of the X, Y, Z generations, the way in which the relationship between work values ​​and work-life balance develops comes to the fore. For this reason, the relationship between the work-life balance and work values ​​of generational differences was examined and in this direction, the differences and similarities between the work-life balance and work values ​​of the X generation who are the managers of business life, the Y generation who are the young managers and professionals, and the Z generation who have just started their business life. examined. In this respect, it is the first study in the literature. The study was designed as a cross-sectional survey model, one of the quantitative research designs. With the convenience sampling strategy, 343 samples participated in the study. According to the findings obtained, although no statistically significant difference was found in terms of generational differences and income level variable, when looked from the perspective of working values, it was seen that gender affected the working values. After the application of the work-life balance scale, it was determined that only the income level made a significant difference between the variables.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Study Values, Work-Life Balance, Generation Z, Generation Y, Generation X

Tam Metin 203

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.