Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3527-3539

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2267


ÇEVRECİ GİRİŞİMCİLİKTE CİNSİYETİN ROLÜ: BİR KULUÇKA MERKEZİNDEKİ FİLİZ ŞİRKETLER ÜZERİNE İNCELEME

AYTUĞ SÖZÜER

 Çevreci girişimcilik, ekonomik büyümeyi hedeflerken çevresel endişeleri de dikkate alan bir girişimcilik türüdür. Bu çalışma, çevreci girişimcilikte, özellikle filiz girişimler bağlamında, cinsiyet temsilinin rolünü incelemektedir. Kadınların iş yönetiminde sosyal ve ekolojik faktörlere öncelik verdiği bilinmesine rağmen, bu etkinin filiz girişimler üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalar sınırlıdır. Çalışma, kurucular arasındaki kadın temsili ile girişimlerin çevresel yönelim benimsemeleri olasılığı arasındaki ilişkiyi sosyal rol kuramı ve kurumsal teori çerçevesinde incelemektedir. Bu doğrultuda, İTÜ Çekirdek kuluçka merkezi içinde yer alan 131 girişimin verileri analiz edilmiştir. Bulgular, kurucuları arasında kadın olan girişimler ile bu girişimlerin çevreci olma ihtimali arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır. Bu sonuç, sadece cinsiyet temsilinin, çevreci girişimciliği belirleyici bir faktör olmayabileceğini göstermektedir. Piyasa şartları, yasal düzenlemeler, iş ve rekabet stratejileri gibi diğer faktörlerin, çevreci girişimcilik üzerinde önemli rol oynadığı yadsınamaz. Çalışma, cinsiyet unsurunun girişimcilik kararlarını nasıl etkilediğine dair daha derin bir anlayışın gerekliliğini vurgulamaktadır. Ayrıca çevreci girişimciliğe dair bireysel motivasyonunun, aynı ekosistemdeki filiz girişimler arasında bile geniş bir yelpazede değişebileceğine işaret etmektedir. Araştırma, çevreci girişimciliğin çok yönlü doğası hakkındaki süregelen tartışmalara katkı sağlayabilmekte ve bu alanda yapılacak ileriki araştırmalar için öneriler sunabilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevreci girişimcilik, filiz girişimler, kadın girişimciler, cinsiyet rolleri, kurumsal teori

THE ROLE OF GENDER IN ECOPRENEURSHIP: AN INVESTIGATION OF STARTUPS AT AN INCUBATION CENTER

Environmentally conscious entrepreneurship, also known as ecopreneurship, has gained attention for its potential to promote economic growth while addressing environmental concerns. This study examines the role of gender representation in ecopreneurship within the context of startup companies. While women are known to prioritize social and ecological factors in business management, limited research has explored their influence on startups. The study draws on social role theory and institutional theory to examine the relationship between gender representation among founders and the likelihood of startups adopting environmental orientation. In this regard, data from 131 startups within İTÜ Çekirdek incubation center were analyzed. The findings reveal that contrary to the hypothesis, there is no significant relationship between ventures that have women founders and the likelihood of these ventures being environmentally oriented. This result suggests that gender representation alone may not be a decisive factor in shaping the environmental focus of startups. Other factors, such as market conditions, regulatory frameworks, and business strategies, play significant roles in determining ecopreneurship. The study underscores the need for a nuanced understanding of how gender interacts with entrepreneurial decisions. It also points out that individual motivation for environmental entrepreneurship can vary widely, even among startups in the same ecosystem. The research can contribute to ongoing discussions about the multifaceted nature of ecopreneurship and offer future research directions in this field.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ecopreneurship, startups, women entrepreneurs, gender roles, institutional theory

Tam Metin 118

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.