Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 352-372

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2046


TEKNOKENTLERE BAĞLI FİRMALAR ÖZELİNDE YENİ ÜRÜN BAŞARI FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

COŞKUN ERKAN, HASAN AYYILDIZ

Bu çalışma yeni ürün başarı faktörlerini belirlemek üzere bir ölçek ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıştır. Teknokentlere bağlı 392 firma yöneticisine uygulanan anket ile veriler toplanmış ve test edilmiştir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile belirlenen boyutlar, doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile desteklenmiş ve oluşan model sunulmuştur. Literatürde yeni ürün başarı faktörü olarak yer alan dört boyut (ürün yapısı, proje faaliyetleri, pazar yapısı ve beceri ve kaynaklar) dikkate alınarak çalışma yapılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre ürün yapısı, proje faaliyetleri ve beceri kaynaklar boyutunda benzerlik gösterdiği fakat pazar yapısı boyutunun iki alt boyuta ayrıldığı gözlemlenmiştir. Bu iki alt boyut, pazar rekabeti ve pazar çekiciliği olarak adlandırılmış olup, diğer çalışmalara kıyasla farklılık gösterdiği belirlenmiştir ki bu yönü çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yenilik, Yeni Ürün, Yeni Ürün Geliştirme Süreci, Yeni Ürün Başarı Faktörleri, Teknokent

A SCALE DEVELOPMENT STUDY ON THE DETERMİNATİON OF NEW PRODUCT SUCCESS FACTORS FOR COMPANİES AFFİLİATED TO TECHNOPARKS

This study was carried out in order to put forward a scale to determine the success factors of new products. Data were collected and tested with a questionnaire applied to 392 company managers affiliated with technoparks. The dimensions determined by exploratory factor analysis (EFA) were supported by confirmatory factor analysis (CFA) and the resulting model was presented. The study was conducted by taking into account the four dimensions (product structure, project activities, market structure and skills and resources) that are included as new product success factors in the literature. According to the findings, it was observed that the product structure, project activities and skills were similar in terms of resources, but the market structure dimension was divided into two sub-dimensions. These two sub-dimensions were named as market competition and market attractiveness, and it was determined that they differed compared to other studies, which reveals the originality of the study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Innovation, New Product, New Product Development Process, New Product Success Factors, Technoparks

Tam Metin 196

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.