Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 552-573

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2356


SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN YEŞİL GİRİŞİMCİLİK: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

İNCİ FATMA KURTULGAN

Son yıllarda alanyazında sıklıkla çalışılan bir kavram olan yeşil girişimcilik, çevresel sorunları çözen, çevresel duyarlılığı yüksek, uzun yıllar faaliyet gösterecek işletmeler yaratmak adına uygulanan girişimcilik süreci olarak tanımlanmaktadır. Çevre dostu iş uygulamalarının, ürünlerinin ve hizmetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması yeşil girişimciliktir. Yeşil girişimcilik, çevresel sorumluluğu ekonomik uygulanabilirlik ile birleştirerek olumlu değişimi yönlendiren bir güçtür.

Sürdürülebilir işletmenin çeşitli yönlerini kapsayan yeşil girişimcilik ile ilgili akademik literatürün, alanda analizler yapmayı gerektiren bir gelişme aşamasında olduğu ifade edilmektedir. Bu araştırmanın amacı, bibliyometrik bir analiz yoluyla yeşil girişimcilik konusunda uluslararası literatürdeki makalelerin çeşitli parametrelerle durumunu yansıtmak, temel araştırma alanlarını ve araştırma için gelecekteki yönleri belirlemektir. Bu amaç kapsamında Web of Science veri tabanındaki yayınlar incelenmiş ve Vosviewer yazılımından faydalanılarak elde edilen veriler görselleştirilmiştir. Analiz sonucunda yeşil girişimcilik konusunda en fazla makalenin yayınlandığı dergi “Business Strategy and The Environment” olmuştur. Yayın sayısı olarak Jeffrey G.York konuyla ilgili en çok yayın yapan araştırmacıdır. Dean (2007) yazdığı bir makale üzerinden en çok atıf alan kişidir. Ortak atıf analizine göre en sık atıf yapılan araştırmacı ise Schaltegger (2002) olmuştur. Yine yapılan çalışmalar incelendiğinde yeşil girişimciliğin daha çok yaratıcılık, yenilik, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir girişimcilik ile ilişkilendirildiği elde edilen bulgular arasındadır. Araştırmanın bulguları, yeşil girişimciliğin geliştirilmesinde önemli olan alanlara, yeşil girişimciliği etkileyen faktörlerin belirlenmesine dikkat çekmektedir. Bu araştırmanın, konuyla ilgilenen araştırmacılara, girişimcilere daha sürdürülebilir bir geleceği şekillendirmek noktasında yol gösterici nitelik taşıdığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Yeşil Girişimcilik, Eko Girişimcilik, Çevresel Girişimcilik, Bibliyometrik Analiz

GREEN ENTREPRENEURSHIP FOR A SUSTAINABLE FUTURE: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS

Green entrepreneurship refers to the application of the entrepreneurial process to establish enterprises that address environmental issues, have a strong environmental consciousness, and operate in a sustainable manner. This topic has been extensively examined in recent years in academic research. Green entrepreneurship refers to the process of creating and executing company strategies, products, and services that are designed to be ecologically sustainable. Green entrepreneurship is a powerful catalyst for promoting positive transformation by integrating ecological accountability with economic sustainability.

The academic literature on green entrepreneurship, encompassing diverse facets of sustainable company, is now in a nascent stage and necessitates field analysis. The objective of this study is to assess the characteristics of publications in the global literature on green entrepreneurship using bibliometric analysis. This analysis will help identify important research areas and provide insights for future research paths. To accomplish this objective, we analyzed publications in the Web of Science database and then using Vosviewer software to visualize the collected data. "Business Strategy and The Environment" has the highest amount of publications on green entrepreneurship, according to the research. Jeffrey G. York is the most prolific researcher in terms of the amount of articles on the subject. Dean (2007) holds the record for receiving the highest number of citations for an article he authored. Based on co-citation analysis, Schaltegger (2002) was the researcher who received the highest number of citations. Upon closer examination of the studies, it becomes evident that green entrepreneurship is primarily linked to creativity, innovation, sustainability, and sustainable entrepreneurship. The research findings highlight the crucial aspects involved in the growth of green entrepreneurship and the factors that influence it. This research is expected to provide guidance to scholars and businesses who are interested in the subject, helping them to shape a future that is more sustainable.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneursip, Green Entrepreneurship, Ecopreneurship, Environmental Entrepreneurship, Bibliometric Analysis

Tam Metin 105

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.