Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 155-168

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2284


AFET YÖNETİMİNDE EMNİYET TEŞKİLATI’NIN ROLÜ VE ÖNEMİ: KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÖRNEĞİ

ABDULLAH ÇELİK, OZAN KAVSIRACI, ÖZER ASLAN

Sanayi devrimi sonrasında şehirler, nüfus ve ekonomik anlamda gelişmeye başlamış ve hızlı bir şekilde üretim ve hizmet sektörünün merkezi olmuştur. Bunun bir sonucu olarak da günümüzde insanlar, yoğun olarak kentlerde yaşamaktadır. İnsanların kentlerde yaşama arzusunun giderek artması, doğal afetlerin olası etki ve hasarlarının beklenenden daha fazla olma riskini arttırmaktadır. Türkiye’de 7 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, depremlerin kentlerde neden olabileceği olumsuz sonuçlara örnek teşkil etmektedir. Türkiye, yıllardır can ve mal kayıplarına neden olan doğal afetlerle mücadele etmektedir.  Bu noktada Türkiye’de daha sık görülen ve daha çok zarara neden olan doğal afet türü ise depremlerdir. Bu durum kentlerde depremlerin olası etkilerini azaltmak için ivedilikle önlemler alınması gerektiğine işaret etmektedir. Depremlerin olumsuz etkilerini önlemek ve azaltmak için de afet yönetim süreci önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Türk kamu yönetiminin önemli bir parçası olan Emniyet Teşkilatı’nın depremlerin olumsuz etkileri ile mücadele noktasında, afet yönetim sürecinde nasıl konumlandığı incelenmektedir. Emniyet Teşkilatı, depremlerle mücadele kapsamında özellikle afet sonrası acil müdahale ve iyileştirme çalışmalarında aktif olarak görev almaktadır. Depremlerde enkaz arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra deprem sonrası sürece ilişkin çok sayıda görev üstlenmektedir. Bu kapsamda Emniyet Teşkilatı, siber, havacılık ve kriminal daire başkanlıkları bünyesinde yürütülen çalışmalarla depremle mücadele çerçevesinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, afet yönetimi kapsamında başta emniyet teşkilatı olmak üzere kurumların görev paylaşımı ve birbirleri ile koordinasyonun önemine dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Afet, Deprem, Polis, Afet Yönetimi, Kriz Yönetimi

THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE POLİCE DEPARTMENT İN DİSASTER MANAGEMENT: THE EXAMPLE OF KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKES

After the industrial revolution, cities began to develop in terms of population and economy and quickly became the center of the production and service sector. As a result of this, people today live mostly in cities. The increasing desire of people to live in cities increases the risk that the possible effects and damages of natural disasters will be greater than expected. The February 7, 2023 Kahramanmaraş earthquakes in Turkey are an example of the negative consequences that earthquakes can cause in cities. Turkey has been struggling with natural disasters that cause loss of life and property for years. At this point, the type of natural disaster that is more common and causes more damage in Turkey is earthquakes. This situation indicates that urgent measures should be taken to reduce the possible effects of earthquakes in cities. The disaster management process is gaining importance in order to prevent and reduce the negative effects of earthquakes. In this study, it is examined how the Police Department, which is an important part of the Turkish public administration, is positioned in the disaster management process in combating the negative effects of earthquakes. The Police Department takes an active role in combating earthquakes, especially in post-disaster emergency response and recovery efforts. In addition to debris search and rescue work during earthquakes, it undertakes many tasks related to the post-earthquake process. In this context, the Police Department makes significant contributions to the fight against earthquakes with the work carried out within the cyber, aviation and criminal departments. This study draws attention to the importance of task sharing and coordination between institutions, especially the police department, within the scope of disaster management.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Disaster, Earthquake, Police, Disaster Management, Crisis Management

Tam Metin 106

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.