Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2686-2701

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2253


ESG SKORLARININ FİRMA KARLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

ASUMAN ERBEN YAVUZ

Son yıllarda kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik çalışma alanı oldukça ön plana çıkmış, devletlerin, firmaların ve yatırımcıların da gündemlerindeki önemli konular arasına girmiştir. Bu bağlamda çalışmada ESG (environmental, social, governmental) skorlarının firma kârlılığı üzerindeki etkisi Borsa İstanbul (BIST)’te faaliyet gösteren ve ESG sürdürülebilirlik skoru açıklanmış firmaların 2013-2021 yıllarına ilişkin ESG skorları panel veri yöntemiyle analiz edilerek konuya ilişkin az sayıdaki literatürün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar mali yapılarındaki farklılıklar nedeniyle dahil edilmemiş olup finans sektörü dışındaki toplam 15 firmanın verileri kullanılmıştır. Firma kârlılığı göstergesi olarak aktif kârlılık (ROA) kullanılırken kontrol değişkeni olarak firma büyüklüğü ve kaldıraç oranı alınmıştır. Araştırma sonucuna göre; 2013-2021 yıllarına ait BIST firmalarının ESG toplam skorunun ortalaması 60.91’dir. Ayrıca bu dönemde en düşük ESG toplam skor ortalaması 15.36; en yüksek ise 94.18 olarak elde edilmiştir. Panel veri sonuçlarına göre analiz edilen firmaların ESG skorları ile firma kârlılığı üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır.  Başka bir ifade ile çevresel, sosyal ve yönetişim skorlarının artması aktif başına düşen kârlılık oranının da artmasına neden olmaktadır. Kontrol değişkenlerden ROA ile kaldıraç oranı arasında negatif buna karşın firma büyüklüğü ile ROA arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ESG Performans, ESG Skor, Sürdürülebilirlik, Firma Kârlılığı, Panel Veri Yöntemi,

THE EFFECT OF ESG SCORES ON FIRM PROFITABILITY: CASE OF BORSA ISTANBUL

In recent years, corporate social responsibility and sustainability have become popular areas of study. In this context, this study aims to fill a gap in the literature by analyzing the effect of ESG (Environmental, Social, Governance) scores on firm profitability and firm value of companies operating in Borsa Istanbul (BIST) and disclosing their ESG sustainability scores. The analysis covered the years 2013-2021 using the panel data method. Companies operating in the financial sector were excluded from the study due to differences in their financial structures, leaving a total of 15 companies for analysis. Return on assets (ROA) was used as the indicator of firm profitability, and firm size and leverage ratio were taken as control variables. According to the results, the average ESG total score for BIST firms from 2013 to 2021 is 60.91. Additionally, the lowest average ESG total score obtained during this period was 15.36, while the highest was 94.18. According to panel data results, there is a significant and positive relationship between the ESG scores of the analyzed firms and their profitability. In other words, an increase in environmental, social, and governance scores leads to an increase in the profitability ratio per asset. Among the control variables, there is a negative relationship between ROA and the leverage ratio, whereas a positive relationship exists between firm size and ROA.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ESG Performance, ESG Score, Sustainability, Firm Profitability, Panel Data Method

Tam Metin 315

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.