Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3455-3477

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.12.2202


KAVRAM ÖĞRETİM TEKNİKLERİYLE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNE YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI

SEYİT TAŞKIRAN, TANER ÇİFÇİ

Bu araştırmanın amacı, kavram öğretim teknikleri kullanılarak yapılan ilkokul 1. Sınıf Hayat Bilgisi dersi “Ülkemizde Hayat” ünitesi kavramlarına yönelik kavram öğretiminin, ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin algılarında meydana getirdiği değişimi incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Sivas ili Zara ilçesinde resmi bir ilkokulun 1. Sınıfında öğrenim gören 20 öğrenciden oluşmuştur. Bu öğrenciler, ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemleriyle seçilmişlerdir. Verilerin toplanmasında ön algı formu, son algı formu ve öğrenci görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, “mahalle, köy, Kurtuluş Savaşı, millet, başkent, millî gün, millî bayram, tören, kutlama, millet meclisi, demokrasi, dinî gün, dinî bayram” kavramlarına yönelik olarak öğrencilerin tamamının; “turist, doğa, kültür, ilçe, il, tarih, cumhuriyet, bayrak, bağımsızlık” kavramlarına yönelik olarak öğrencilerin çok büyük çoğunluğunun; “devlet, ülke” kavramlarına yönelik olarak öğrencilerin büyük çoğunluğunun yapılan kavram öğretimine dayalı cevaplar verdiğini göstermiştir. Araştırmanın sonucunda, kavram öğretim teknikleri kullanılarak yapılan kavram öğretiminin, öğrencilerin kavramlara yönelik algılarında öğretime dayalı değişimler oluşturduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hayat Bilgisi, ilkokul 1. Sınıf, kavram yanılgıları, kavram öğretimi, kavram öğretim teknikleri

AN ACTİON RESEARCH ON ELİMİNATİNG THE MİSCONCEPTİONS OF PRİMARY SCHOOL 1ST GRADE STUDENTS WİTH CONCEPT TEACHİNG TECHNİQUES

The aim of this research is to examine the change in the perceptions of primary school 1st grade students by concept teaching techniques for the concepts of the "Life in Our Country" unit in the primary school 1st grade Life Sciences course. Action research which is one of the qualitative research methods was used in this study. The study group of the research consisted of 20 students that studied in the first grade of an official primary school in Zara district of Sivas province in the 2021-2022 academic year. These students were selected by criterion sampling and easily accessible sampling methods. Pre-perception form, post-perception form and student interview forms were used to collect data. Content analysis method was used for the analysis of the obtained data. Research findings have indicated that all of the students have given answers towards the concepts; “the neighborhood, the village, the War of Independence, the nation, capital, national day, national holiday, ceremony, celebration, national assembly, democracy, religion, a religious holiday”, vast majority of the students have given answers towards the concepts; “the tourists, nature, culture, district, county, date, republic, flag of independence”, a majority of the students have given answers towards the concepts of “state and country” based on concept teaching. As a result of the research, it was determined that concept teaching based on concept teaching techniques created teaching-based changes in students' perceptions of concepts.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Life Science, primary school 1st grade, misconceptions, concept teaching, concept teaching techniques

Tam Metin 139

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.