Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1142-1156

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2345


ÜST- ORTA GELİRLİ SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİNDE KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ

ESRA CEBECİ MAZLUM

Küreselleşme ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik vb. pek çok alanda önemli etkisi olan bir kavramdır. Küreselleşme kavramı günümüzde oldukça tartışılan bir kavramdır ve bu kavramın ekonomik büyümeyi hangi açıdan etkileyeceği önemlidir. Küreselleşme kavramının ülkelerde uygulanacak önlemler ve gerçekleştirilecek politikalar açısından önemini korumakta olan kavram olduğundan da bahsedilebilmektedir. Küreselleşmenin boyutları ekonomik büyümeyi de etkilemektedir. Dünyada küreselleşmenin etkilerinin ölçülebilmesi için pek çok endeks geliştirildiği görülmektedir.  Bu endeksler arasında yaygın olarak kullanılan KOF küreselleşme endeksidir. KOF küreselleşme endeksinin, küreselleşmenin ekonomik, politik ve sosyal boyutunu da içerdiği bilinmektedir. Bu çalışmada küreselleşmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üst-orta gelirli beş Sahra Altı Afrika Ülkesi (Bostwana, Gabon, Mauritius, Namibya, Güney Afrika) için panel veri yöntemi ile araştırılmıştır. Yıllık verilerin kullanıldığı çalışma 1990-2019 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada yatay kesit bağımlılığı testi ve homojenlik testi neticesinde ekonometrik analiz Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi ve Dumitrescu-Hurlin Nedensellik Testi ile araştırılmıştır. Panel eşbütünleşme analizi neticesinde değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusudur. Dumitrescu-Hurlin nedensellik testi bulgularına göre, ekonomik büyüme ile genel küreselleşme ve işgücüne katılım oranı arasında karşılıklı nedensellik ilişkisi tespit edilmiş olup; gayri safi sabit sermaye stokundan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkisine rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik büyüme, Küreselleşme, Gengenbach, Urbain ve Westerlund Panel Eşbütünleşme, Dumitrescu ve Hurlin Panel Nedensellik, Panel veri analizi.

THE EFFECT OF GLOBALİZATİON ON ECONOMİC GROWTH İN UPPER-MİDDLE INCOME SUB-SAHARAN AFRİCAN COUNTRİES

Globalization is economic, political, cultural and technological etc. It is a concept that has a significant impact in many fields. The concept of globalization is a highly debated concept today, and it is important in what way this concept will affect economic growth. It can also be mentioned that the concept of globalization maintains its importance in terms of the measures to be implemented and the policies to be implemented in countries. Dimensions of globalization also affect economic growth. It is seen that many indices have been developed in the world to measure the effects of globalization. Among these indices, the most widely used is the KOF globalization index. It is known that the KOF globalization index also includes the economic, political and social dimensions of globalization. In this study, the effect of globalization on economic growth was investigated using the panel data method for five upper middle income Sub-Saharan African Countries (Bostwana, Gabon, Mauritius, Namibia, South Africa). The study, which uses anual data covers the period 1990-2019. In the study, as a result of the cross-sectional dependence test and homogeneity test, econometric analysis was investigated with Gengenbach, Urbain and Westerlund Panel Cointegration Test and Dumitrescu-Hurlin Causality Test. As a result of panel cointegration analysis, there is a long-term relationship between the variables. According to the findings of the Dumitrescu-Hurlin causality test, a mutual causality relationship was determined between economic growth and general globalization and labor force participation rate; A unidirectional causality relationship was found from gross fixed capital stock to economic growth.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic growth, Globalization, Gengenbach, Urbain and Westerlund Panel Cointegration, Dumitrescu and Hurlin Panel Casuality, Panel data analysis.

Tam Metin 81

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.