Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 4  Sayfa: 3236-3254

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.11.2223


TÜRKİYE’DE HALKLA İLİŞKİLER VE SAĞLIK İLİŞKİSİNİ KONU ALAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ (1992-2022)

MELİS YALÇIN, MUSTAFA YALÇIN

Sağlık kurumlarında tüm birimler arasında iletişim süreçlerinin başarılı bir şekilde işlemesinde halkla ilişkiler çalışmalarının etkisi yadsınamaz bir gerçekliktir. Özellikle sağlık kurumlarının hedef kitleleri ile olan iletişimlerini güçlendirmede, onların zihinlerinde güçlü bir imaj yaratmada halkla ilişkiler çalışmalarının rolü her geçen gün artmaktadır.  Son yıllarda sağlık alanının büyük ivme kazanması ve bu bağlamda sağlık kurumlarının büyümesi, halkla ilişkiler çalışmalarının daha fazla öne çıkmasını sağlamıştır. Bu durum akademik alanda da karşılık bularak üzerine çok sayıda makale, kitap ve tez çalışmaları yapılmıştır. Mevcut çalışma ile Türkiye’de yapılan tez çalışmalarındaki eğilimler, bibliyometrik perspektiften ele alınmıştır. Bu çalışmada, halkla ilişkiler ve sağlık ile ilişkili hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerini bibliyometrik analiz ile inceleyerek söz konusu kavramlar ile ilgili akademik eğilimlerin ortaya konması amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden tarama modeli ile YÖK’ün ulusal tez arama merkezinden elde edilen 21 lisansüstü tez çalışması analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde halkla ilişkiler ve sağlık ilişkisini ele alan tezlerin son on yılda artış gösterdiği, bu tezlerin halkla ilişkiler ve tanıtım anabilim dalı ve ilişkili anabilim dallarında ortaya çıktığı dolayısıyla sağlık ile ilgili anabilim dallarında halkla ilişkiler ile sağlık ilişkisini ele alan lisansüstü tez çalışması yapılmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Tezlerin büyük çoğunluğunun yüksek lisans tezlerinden oluştuğu, anahtar kelimeler bağlamında ise “halkla ilişkiler” kavramının öne çıktığı görülmüştür.

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Halkla İlişkiler, İletişim, Sağlık, Bibliyometrik Analiz, Lisansüstü Çalışmalar

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESIS ON PUBLIC RELATIONS AND HEALTH RELATIONS IN TURKEY (1992-2022)

The effect of public relations studies in the successful functioning of communication processes between all units in health institutions is an undeniable reality. The role of public relations studies is increasing day by day, especially in strengthening the communication of health institutions with their target audiences and creating a strong image in their minds. In recent years, the great acceleration in the field of health and the growth of health institutions in this context have made public relations studies more prominent. Many articles, books and thesis studies have been conducted on this situation in the academic field. With the current study, the trends in thesis studies conducted in Turkey are discussed from a bibliometric perspective. In this study, it is aimed to reveal academic trends related to the concepts in question by examining master's and doctoral theses related to public relations and health with bibliometric analysis.With the screening model, which is one of the qualitative research methods, 21 postgraduate thesis studies obtained from the national thesis search center of YÖK were analyzed. As a result of the findings, it was concluded that the theses on the relationship between public relations and health increased in the last ten years, these theses emerged in the department of public relations and publicity and in the departments of relations, therefore, there were no postgraduate thesis studies on the relationship between public relations and health in health-related departments. has been reached. It has been seen that the majority of theses consist of master's theses, and the concept of "public relations" stands out in the context of keywords.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Relations, Communication, Health, Bibliometric Analysis, Postgraduate Studies

Tam Metin 206

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.