Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 130-154

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.01.2325


BÜYÜK VERİNİN PAY FİYATLARINA ETKİSİ: S&P500 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

AYNUR KAHYA

Bu çalışmada, yüksek hacim, hız ve çeşitliliğe sahip veri olarak tanımlanan büyük veriden faydalanan şirketlerin pay fiyatlarına büyük verinin etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Büyük veri kullanan 10 adet S&P500 şirketi ile büyük veri kullanmayan 10 adet S&P500 şirketinin 2003q1-2023q2 arası dönemdeki 82 çeyrek dönem verisi panel veri analizi yöntemi ile iki ayrı model kapsamında incelenmiştir. Kurulan modellerde, pay fiyatı bağımlı değişken; faaliyet kar marjı, asit test oranı, uzun dönem borçlanma oranı, alacak devir hızı, beta değeri ve şirket büyüklüğü ise bağımsız değişkenler olarak dikkate alınmıştır. Büyük veri kullanan ve kullanmayan şirketler özelinde kurulan modeller kapsamında; beta değerinin sadece büyük veri kullanan şirketlerin pay fiyatları üzerinde negatif yönlü önemli bir etkisi görülürken, uzun dönem borçlanma oranının ise sadece büyük veri kullanmayan şirketlerin pay fiyatları üzerinde önemli pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Asit test oranının her iki grupta yer alan şirketlerin pay fiyatları üzerinde herhangi bir etkisi görülmezken; faaliyet kar marjı, alacak devir hızı ve şirket büyüklüğünün büyük veri kullanan ve kullanmayan şirketlerin pay fiyatları üzerinde önemli pozitif etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Büyük Veri, S&P500 Şirketleri, Pay Fiyatı, Finansal Oranlar, Panel Veri Analizi

THE EFFECT OF BIG DATA ON STOCK PRICES: AN ANALYSIS ON S&P500 COMPANIES

In this study, it is aimed to examine the effect of big data on the stock prices of the companies using big data which is defined as data with high volume, velocity and variety. 82 quarterly data of 10 S&P500 companies using big data and 10 S&P500 companies not using big data in the period between 2003q1-2023q2 were examined within the scope of separate two models by panel data analysis method. In the models, the stock price is the dependent variable whereas operating profit margin, quick ratio, LTDE, accounts receivables turnover rate, beta value and company size are independent variables. As a result of the analysis it is found that the beta value has only a significant (negative) effect on the stock prices of companies using big data whereas the LTDE has a significant (positive) effect only on the stock prices of companies that do not use big data. While the quick ratio has not got any any effect on the stock prices of the companies in both groups; operating profit margin, accounts receivables turnover rate and company size have a significant positive effect on the stock prices of companies that use and do not use big data.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Big Data, S&P500 Companies, Stock Price, Financial Ratios, Panel Data Analysis

Tam Metin 116

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.