Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2249-2261

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2181


ULUSLARARASI PAZARLAMA KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

UĞUR ERDOĞAN

Dünyada yaşanan hızlı küreselleşmeyle birlikte işletmeler, uluslararasılaşmaya her zamankinden daha çok önem vermeye başlamıştır. Teknolojide yaşanan ilerlemeler sonucunda oldukça etkili hale gelen küreselleşme, işletmeleri ticaret ve pazarlama anlayışlarını geliştirmeye yöneltmiştir. Bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler, değişen ekonomik ve sosyal koşullar işletmelerin ürünlerini uluslararası piyasalara pazarlamalarını daha çok kolaylaştırmıştır. Küreselleşme ve dijitalleşmenin artmasıyla birlikte uluslararası pazarlama, işletmelerin uluslararası pazarlarda hedeflerine ulaşabilmeleri için etkili stratejilerden biri haline gelmiştir. Uluslararası pazarlamanın her geçen gün artan önemi karşısında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların oranı da aynı düzeyde artmaktadır. Bu araştırmanın amacı 1982- 2022 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nin internet sitesinden erişilebilen ve uluslararası pazarlama konusu üzerine yazılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmektir. Araştırma kapsamında elde edilen verilere göre yayımlanmış olan lisansüstü tezlerin önemli bir bölümü yüksek lisans tezlerinden oluşurken, yazım dilinin ise çoğunlukla Türkçe olduğu belirlenmiştir. Hazırlanan lisansüstü tezlerin en fazla İstanbul ve İzmir’de bulunan üniversitelerde, sosyal bilimler enstitülerinde ve işletme anabilim dalında hazırlandığı görülmektedir. Bununla birlikte tezlerde en çok işletme temelinde çalışıldığı ve anahtar kelime olarak uluslararası pazarlamanın kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uluslararası pazarlama, Pazarlama, Uluslararası Ticaret, Bibliyometri, Uluslararası pazarlama stratejisi

BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF GRADUATE THESES ON INTERNATIONAL MARKETING

With the rapid globalization of the world, businesses have begun to attach more importance to internationalization than ever before. Globalization, which has become quite effective as a result of advances in technology, has led businesses to develop their understanding of trade and marketing. Developments in information, communication, and transportation technologies and, changing economic and social conditions have made it easier for businesses to market their products to international markets. With the increase in globalization and digitalization, international marketing has become one of the most effective strategies for businesses to achieve their goals in international markets. In the face of the increasing importance of international marketing, the number of scientific studies is increasing at the same rate. The aim of this research is to perform a bibliometric analysis of the postgraduate theses on international marketing, which can be accessed from the website of the National Thesis Center of the Presidency of the Council of Higher Education of the Republic of Türkiye between 1982 and 2022. As a result of the research, while the majority of the postgraduate theses were composed of master's theses, it was determined that the language of writing was mostly Turkish. It is seen that the prepared postgraduate theses are mostly published in the universities, social sciences institutes, and management departments in Istanbul and Izmir. In addition, it has been determined that the theses are mostly studied in business, and international marketing is used as a keyword.

Anahtar Kelimeler (Keywords): International marketing, Marketing, International Trade, Bibliometrics, International marketing strategy

Tam Metin 180

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.