Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 877-900

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2054


GÖÇ YÖNETİMİ VE GÖÇLERİN TÜRKİYE'DEKİ SOSYOEKONOMİK YAŞAMA ETKİLERİNE İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ

BORA BALUN, OSMAN KURTER, İSMAİL HAKKI DİNÇAY

Çalışma, zorunlu göçleri ortaya çıkartan nedenler ve ev sahibi ülkeye etkileri, bu etkilerin toplum tarafından algı ve değerlendirmesi, geliştirilen sosyal politikaların etkinlik düzeyi ve son olarak gelecek projeksiyonu akademisyenlerin perspektifinden tartışmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın problem cümlesini, “mültecilerin ev sahibi ülkede süreç içerisinde ortaya çıkardığı sosyoekonomik etkinin şiddeti ve yönü hangi yönde gelişmektedir?” sorusu oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’deki farklı devlet üniversitelerinde görev yapan iki Profesör Doktor, üç Doçent Doktor ve iki Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam yedi akademisyenden oluşmaktadır. Çalışmada fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış, elde edilen veriler betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda zorunlu göç ve etkileri, zorunlu göçe yönelik politikalar ve gelecek projeksiyonu olmak üzere üç ana tema belirlenmiştir. Zorunlu göç ve etkileri temasının altında mülteci kimliği, motivasyon kaynağı, demografik görünüm ve yoksulluk, fırsat ve tehdit, sayısal yoğunluk ve misafirlik ile refahın bölüşümü alt temalarına yer verilmiştir. Zorunlu göçe yönelik politikalar temasının altında hukuki statü, yasal çerçeve ve temel haklar alt temasına yer verilmiştir. Gelecek projeksiyonu temasının altında sosyoekonomik istikrar, gelişmişlik düzeyi ve geçici korunanların gönüllü dönüş süreci alt temalarına yer verilmiştir. Toplanan verilerden, hukuki mevzuatın mülteciyi geçicilik olgusuyla ilişkilendirdiği ve bu durumun mültecilerin misafir olarak algılanmasına yol açtığı ve bunun da uyum sürecinde olumsuz etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca kısa vadede zorunlu göçlerin devam edeceği ve kalıcılık tezi üzerinden eğitim, barınma, istihdam ve entegrasyon sürecine yönelik daha somut politikalara ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Göç, Göç Yönetimi, Mülteci, Sosyal Sorun, Sosyal Politika

SCHOLARS' VIEWS ON MIGRATION MANAGEMENT AND THE EFFECTS OF MIGRATION ON THE SOCIOECONOMIC LIFE OF TÜRKİYE

This study has been prepared to discuss the causes of migration and its effects in the host country, how this effect is perceived and evaluated by the society, the level of effectiveness of the policies developed by the administration, and finally the future projection of migration from the academic perspectives of scholars. The research question of which direction the severity and course of the socioeconomic impact of the refugees in the host country develop in the process is determined for this investigation. The study group of this research consists of two Professors, three Assoc Professors, and two Assistant Professors, totaling seven scholars. The inquiry was carried out using the phenomenology or philosophy of experience methodology, one of the popular qualitative research procedures. For the data collection process, a semi-structured interview form was used, and the obtained data were analyzed by descriptive analysis technique. As a result of this research, three main themes of forced migration and its effects, policies for forced migration, and future projections were formed. Under the theme of forced migration and its effects, sub-themes of refugee identity, source of motivation, demography and poverty, opportunity and threat, population density and hospitality, and distribution of wealth are included. Under the theme of policies for forced migration, the sub-theme of legal status, legal framework, and fundamental rights are included. Under the theme of future projection, the sub-themes of socioeconomic instability, level of development, and voluntary return of the temporarily protected are included. After this research was conducted, it was concluded that the current legal legislation associated with the refugees under the phenomenon of temporary protection status situation, causes them to be perceived as permanent guests, which in turn has a negative impact on their integration and adaptation processes into the local societies that they live in. In addition, it was emphasized that migration will continue in the near future, and there is a need for more concrete policies for education, accommodation, employment, and the integration process of refugees based on the permanence thesis.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Migration, Migration Management, Refugee, Social Problem, Social Policy

Tam Metin 271

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.