Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 503-518

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.03.2156


N11 ÜLKELERİNDE YAKINSAMA HİPOTEZİ GEÇERLİ Mİ? PANEL FOURİER BİRİM KÖK TESTİ İLE YENİ KANITLAR

ALİ ALTINER, VİLDAN YAVUZ AKINCI

Öz

Neoklasik büyüme yaklaşımının bir öngörüsü olan yakınsama hipotezine göre, kişi başına gelir düzeyi daha düşük olan fakir ülkeler kişi başına düşen gelir düzeyi daha yüksek olan zengin ülkeleri belirli bir süre sonra yakalayacaktır. Bu öngörünün araştırılması amacıyla çalışmada N-11 ülkelerinde yakınsama hipotezinin geçerliliğini test edilmiştir. Bu kapsamda 1960-2021 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak durağanlık analizi yapılmıştır. Analiz kapsamında, ilk olarak ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığı araştırılmış ve yatay kesit bağımlılığının varlığı tespit edilmiştir. Ardından Bahmani-Oskooee vd. (2014) tarafından geliştirilen panel Fourier birim kök testi ile durağanlık incelenmiştir. Fourier test sonuçları Nijerya, Pakistan ve Filipinler’de serilerin düzey değerlerinde durağan olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla bu ülkelerin gelirlerinin yüksek gelirli ülkelerin gelirlerine yakınsadığını ancak diğer ülkelerde yakınsama hipotezinin geçerli olmadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yakınsama Hipotezi, Yatay Kesit Bağımlılığı, CADF Panel Birim Kök Testi, Panel Fourier Birim Kök Testi, N11 Ülkeleri.

IS THE CONVERGENCY HYPOTHESİS VALİD İN N11 COUNTRİES? NEW EVİDENCE WİTH PANEL FOURİER UNİT ROOT TEST

Abstract

According to the convergence hypothesis, which is a inference of the neoclassical growth approach, poor countries with a lower per capita income will catch up the rich countries with a higher per capita income after a certain period of time. In order to investigate this inference, the validity of the convergence hypothesis in N-11 countries was tested in the study. In this context, stationarity analysis was performed using annual data for the period of 1960-2021. Within the scope of analysis, firstly, the cross-sectional dependence between countries was investigated and the presence of cross-sectional dependence was determined. Then, Bahmani-Oskooee et al. (2014) panel Fourier unit root test used to examine stationarity. The Fourier test results showed that the series were stationary at level values in Nigeria, Pakistan, and the Philippines. Therefore, it has been revealed that the incomes of these countries converge to the incomes of high-income countries, but the convergence hypothesis is not valid in other countries.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Convergence Hypothesis, Cross-sectional dependence, CADF Panel Unit root Test, Panel Fourier Unit Root Test, N11 Countries

Tam Metin 88

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.