Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 1  Sayfa: 251-270

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.02.2342


KALIP YARGI VE ÖN YARGIYLA İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK BİR İNCELEME

MUHAMMED ZEKİ GÜZ, TUĞBA KILCAN, ONUR GÜLERYÜZ, BAHADIR KILCAN, TURHAN ÇETİN

Bu araştırmada Scopus veri tabanının sosyal bilimler kategorisinde taranan kalıp yargı ve ön yargı ile ilgili araştırma makalelerinin bibliyometrik analiz yöntemi ile incelenmesi amaçlanmıştır. İlk olarak Scopus veri tabanında araştırmaya dahil edilecek çalışmalara yönelik kriterler uygulanmış ve 6057 çalışmaya ait veriye ulaşılmıştır. Verilerin analizi VOSviewer paket programı ile yapılmıştır. Öncelikle araştırma alanıyla ilgili makalelerin yıllar içerisindeki dağılımı incelenmiştir. Bibliyometrik analiz kısmında ise atıf analizi (Citation analysis), ortak yazar analizi (Co-author analysis), ortak atıf analizi (Co-citation analysis) ve anahtar kelime analizi (Coword analysis) yapılmıştır. Makalelerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde genel olarak kalıp yargı ve ön yargı ile ilgili yapılan çalışmların artış eğiliminde olduğu görülmektedir. “Journal of Educational Psychology” ve “Social Science and Medicine” dergileri en fazla makaleye sahip dergidir. Anahtar kelime analizi sonucu, kalıp yargı ve ön yargı konusunda oldukça zengin bir çalışma alanının olduğunu göstermektedir. Scopus veri tabanının haricinde diğer veri tabanları da kullanılarak başka çalışmaların yapılması alana katkı sunabilir. Bu çalışmada incelenen makalelerin haricinde başka doküman türleri incelenebilir. Araştırma konusuyla ilgili yıl kısıtlaması yapılarak kalıp yargı ve ön yargı konusundaki eğilimler spesifik olarak ortaya konabilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kalıp yargı, ön yargı, bibliyometrik analiz, scopus, bilimsel harita analizi

A REVİEW OF RESEARCH ON STEREOTYPES AND PREJUDİCE

In this study, it was aimed to examine the research articles on stereotypes and prejudice scanned in the social sciences category of the Scopus database by bibliometric analysis method. First, the criteria for the studies to be included in the study were applied in the Scopus database and data from 6057 studies were accessed. Data were analyzed with VOSviewer package program. First of all, the distribution of articles related to the research area over the years was analyzed. In the bibliometric analysis section, citation analysis, co-author analysis, co-citation analysis and keyword analysis were performed. When the distribution of articles according to years is examined, it is seen that studies on stereotypes and prejudice in general tend to increase. "Journal of Educational Psychology" and "Social Science and Medicine" journals have the highest number of articles. The result of the keyword analysis shows that there is a very rich field of study on stereotypes and prejudice. In addition to the Scopus database, further studies using other databases may contribute to the field. In addition to the articles analyzed in this study, other types of documents can be analyzed. Trends in stereotypes and prejudice can be specifically revealed by restricting the year of the research topic.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Stereotype, prejudice, bibliometric analysis, scopus, scientific map analysis

Tam Metin 118

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.