Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1949-1967

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1632


PERSONEL SEÇİM SÜRECİNDE KULLANILAN KRİTERLERİN BEST-WORST METODU (BWM) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TALİP ARSU, ŞERİFE UĞUZ ARSU

Personel seçim süreci, hem personel istihdam eden örgüt hem de işe alınan personel için hayati önem taşıyan bir süreçtir. Doğru personelin seçilmesi örgüte etkinlik ve verimlilik gibi faydalar sağlarken, işe alınan personele de iş tatmini, örgüte bağlılık ve yaşam doyumu gibi faydalar sağlar. Ancak doğru personelin seçilmesi, doğru seçim kriterlerinin kullanılması ile mümkün olmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, personel seçim sürecinde kullanılan kriterlerin çok kriterli karar verme yöntemlerinden Best-Worst Metodu (BWM) ile değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla öncelikle literatürde kullanılan personel seçim süreci kriterleri belirlenmiş, daha sonra bu seçim kriterleri uzman görüşleri doğrultusunda BWM ile analiz edilmiştir. Beş kriter 35 alt kriterin kullanıldığı analiz sonucunda en önemli kriterler sırasıyla “mesleki donanım kriterleri”, “kişisel özellik kriterleri” ve “sosyal beceri kriterleri”, en önemli alt kriterler ise sırasıyla “mesleki bilgi ve uzmanlık”, “iş/sektör deneyimi”, “mesleki eğitim geçmişi”, “doğruluk ve dürüstlük” ve “problem çözme becerisi” olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personel Seçim Süreci, Kriter Seçimi, Best-Worst Metodu (BWM)

EVALUATION OF THE CRITERIA USED IN THE PERSONNEL SELECTION PROCESS WITH THE BEST-WORST METHOD (BWM)

The personnel selection process is a vital process for both the organization employing personnel and the recruited personnel. While choosing the right personnel provides benefits such as efficiency and productivity to the organization, it also provides benefits such as job satisfaction, commitment to the organization and life satisfaction to the recruited personnel. However, selecting the right personnel is possible by using the right selection criteria. From this point of view, in this study, it was purposed to evaluate the criteria used in the personnel selection process with the Best-Worst Method (BWM), one of the multi-criteria decision making methods. For this purpose, firstly the personnel selection process criteria used in the literature were determined, then these selection criteria were analyzed by BWM in line with expert opinions. As a result of the analysis using five criteria and 35 sub-criteria, the most important criteria are, respectively, “professional qualification criteria”, “personal characteristics criteria” and “social skills criteria”, and the most important sub-criteria are “professional knowledge and expertise”, “job/industry experience”, “professional education background”, “accuracy and honesty” and “problem solving skills” has been found.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personnel Selection Process, Criteria Selection, Best-Worst Method (BWM)

Tam Metin 523

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.