Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1066-1078

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.11.968


4+4+4 SİSTEMİNDE DEVLET VE ÖZEL OKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLİNCİ VE TUTUMUNUN KARŞILAŞTIRILMASI

EBRU ÖZGÜR GÜLER, HÜSEYİN GÜLER, CEREN BÖRÜBAN

Çevre kirliliğinin temel nedeni insan faaliyetleridir. Bu nedenle çevre bilinci ve hassasiyeti açısından toplumu oluşturan bireylerin, firmaların ve ülkeyi yönetiminde söz sahibi olanların önemi büyüktür. Bu yüzden geleceğin yetişkinleri olan çocukların, gerek evde gerekse okulda çevre bilinci ve hassasiyetlerinin oluşturulmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı ilk, orta ve lise kademesinde devlet ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilerin çevre bilinci ve tutumlarının incelenmesi ve cinsiyet, yaş, okul türü (özel ve devlet) ve kademeye (ilk, orta ve lise) göre karşılaştırılmasıdır. Öğrencilerin çevre bilinci ve tutumuyla ilgili bir anket Adana’da öğrenim gören ve rasgele seçilen 405 öğrenciye uygulanmıştır. Ankette demografik soruların yanı sıra çevre bilinci ve tutumu ölçeği de yer almaktadır. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği Cronbach alfa katsayısı ve faktör analizi ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda çevre bilinci ve tutumu için altı faktör elde edilmiştir. Bu altı faktörün her biri için özel-devlet okulu, erkek-kız öğrenci, yaş grupları ve ilk, orta ve lise kademeleri arasında anlamlı fark olup olmadığı t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testleri ile sınanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çevreye karşı tutum, çevre bilinci, faktör analizi, çevre eğitimi, 4+4+4 sistemi

COMPARISON OF PUBLIC AND PRIVATE SCHOOL STUDENTS’ ATTITUDE AND KNOWLEDGE TOWARDS ENVIRONMENT WITHIN 4+4+4 SYSTEM

The main reason of environmental pollution is human activity. Thus, individuals, firms, country governors who comprise the society are very important to have environment knowledge and sensibility. Therefore, it is believed that it is necessary to build environment knowledge and sensibility to children, who are the adults of future, in school and at home. The purpose of the paper is to evaluate primary, secondary, and high school students’ attitude and knowledge about environment and to make comparisons for categories of gender, age, type of school (private and public), and degree (primary, secondary, and high school). A survey about student’s attitude and knowledge towards environment is applied on 405 randomly selected children from Adana. The survey consists of demographic questions and the environmental attitude and knowledge scale. Reliability and consistency of the scale is verified with Cronbach’s alpha coefficient and exploratory factor analysis. Factor analysis reveals that the environmental attitude and knowledge scale has six components. For each of the six components, the differences between private and public schools, male and female students, age groups, and primary, secondary, and high school students are tested with t and ANOVA tests.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Attitude towards environment, knowledge about environment, factor analysis, environmental education, 4+4+4 system

Tam Metin 1043

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.