Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1997-2019

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1655


E-TİCARETTE MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARINI KULLANMAYA DEVAM ETME NİYETİNİN ARAŞTIRILMASI: GENİŞLETİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ

KAMİL ÇELİK, AHMET TAŞ

Mobil pazarlama kapsamında yürütülen mobil alışveriş uygulamaları, tüketiciler tarafından oldukça çok kullanılmaktadır. Bu açıdan tüketicilerin mobil alışveriş uygulamalarını kullanmaya devam etmelerini etkileyen unsurların belirlenmesi, firmaların bu uygulamaları tüketicilerin ihtiyaçlarına göre geliştirebilmelerine olanak sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, kullanılma sayısı her gün daha fazla artan mobil alışveriş olgusu ve tüketicilerin mobil alışverişi kullanmaya devam etmesini sağlayan faktörlerin incelenmesidir. Bu amaçla teknoloji kabul modeli (TAM) genişletilerek mobil alışverişe devam etme niyetini etkileyen faktörler kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Mobil alışverişi kullanmaya sebep olan faktörler; algılanan kullanım kolaylığı, algılanan fayda, keyif alma, yaşam biçimine uygunluk, uygulamalara güven, mobil alışverişe yönelik olan tutum olarak saptanmıştır. Bu kapsamda 699 tüketiciye anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler R programı yardımıyla yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Bunun neticesinde algılanan kullanım kolaylığı, keyif alma, yaşam biçimine uygunluk, güven ve sosyal norm faktörlerinin tutum üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu fakat algılanan faydanın tutum üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca mobil alışveriş uygulamalarını kullanmaya yönelik tutumun, bu uygulamaları kullanmaya devam etme isteği üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mobil Alışveriş, Mobil Alışveriş Uygulamaları, Mobil Alışveriş Niyeti, Mobil Ticaret, Teknoloji Kabul Modeli

EXAMINATION OF INTENT TO CONTINUE USING MOBILE SHOPPING APPLICATIONS IN E-COMMERCE: EXTENDED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL

Consumers widely use mobile shopping applications created within the scope of mobile marketing. In this respect, determining the factors that affect consumers' continued use of mobile shopping applications will enable companies to develop these applications according to the needs of consumers. This study aims to examine the increasingly widespread mobile shopping phenomenon and the factors that motivate consumers to continue using mobile shopping. For this purpose, this study expands the technology acceptance model (TAM) and comprehensively discusses the factors affecting the intention to continue mobile shopping. Factors enabling the use of mobile shopping are perceived ease of use, perceived usefulness, enjoyment, suitability to lifestyle, trust in applications, and attitude towards mobile shopping. In this context, a questionnaire was applied to 699 consumers. The obtained data were analyzed with the structural equation model using the R program. The factors of perceived ease of use, enjoyment, conformity to lifestyle, trust, and social norms have a significant and positive effect on attitude, but perceived usefulness has no significant effect on attitude. In addition, the attitude towards using mobile shopping applications has a significant and positive effect on the willingness to continue using these applications. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Mobile Shopping, Mobile Shopping Applications, Mobile Shopping Intention, Mobile Commerce, Extended TAM

Tam Metin 671

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.