Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 2090-2110

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.09.1596


KAMU MALİYESİ ALANINDA DEĞİŞEN EĞİLİMLER: 2010 SONRASI DOKTORA TEZLERİNE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ

MEHMET SADIK AYDIN, OSMAN GEYİK

Bilim dinamiktir ve evrenseldir. Küreselleşen dünyada cereyan eden güncel gelişmeler akademik çalışmaların seyrini değiştirmektedir. Akademisyenler güncel gelişmelerden geri kalmamak için çalışmalarını bu minvalde geliştirmek durumunda kalmaktadırlar. Dinamik ve evrensel olan bilim maliye alanında yapılan çalışmaları da bu noktaya sürüklemektedir. Maliye alanındaki çalışmaların erken dönemi farklı konular etrafında yoğunlaşmışken, günümüzde bambaşka bir noktaya gelmiştir. Özellikle finansal krizler, ticaret savaşları, küresel salgınlar, gelir adaletsizliği gibi dünyayı etkileyen önemli olaylar çalışmaları o noktaya çekmiştir. İlerleyen süreçte de günümüzün en önemli problemlerinden biri olan COVID-19 salgını ile ilgili çalışmaların sayısının artış göstermesi beklenmektedir. Çünkü bilim insanlarının bu kadar önemli bir olaya duyarsız kalmaları mümkün değildir. Bu çalışmada, kamu maliyesi alanında 2010 ve sonrasında yapılan doktora tezleri içerik analizi yöntemine göre analiz edilmiştir. Çalışmada YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) Ulusal Tez Merkezine yüklenmiş ve maliye konusu seçilmiş olan tezler incelenmiştir. Çalışma doktora tezlerindeki genel eğilimi ortaya koymayı amaçlamaktadır. 2010-2021 yılları arasında ulusal tez merkezine yüklenen 545 tez analiz edilmiştir. Tezlerin her biri; üniversite türlerine, üniversitelere, yayın yılı, yayın dili, danışmanların unvanları, anabilim dalları, çalışılan konular ve kullanılan yöntemler açısından tek tek incelenmiştir. Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ulaşılan bulgular ve beklenen sonuçlar ortaya konulmuştur. Çalışma ile literatüre katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kamu Maliyesi, İçerik Analizi, YÖK TEZ

CHANGING TRENDS IN PUBLIC FINANCE: A CONTENT ANALYSIS FOR POST-2010 DOCTORAL THESES

Science is dynamic and universal. Current developments in the globalized world change the course of academic studies. Academics have to improve their work in this vein in order to keep up with these developments. The same situation also applies to the studies conducted in the field of public finance. While early studies in the field of public finance focused around different topics, the current focus has changed completely. In particular, important events affecting the world, such as financial crises, trade wars, global outbreaks, income injustice, have shifted this focus. In the future, it is expected that the number of studies focusing on the COVID-19 pandemic, which is one of the most important challenges today, will increase. Because it is impossible for scientists to remain insensitive to such an important thing. This study analyzes the doctoral theses in the field of public finance conducted in 2010 and after according to the content analysis method. The study examined the theses uploaded to the National Thesis Center of the Higher Board of Education (YOKTEZ). The study aims to demonstrate the general trend in doctoral theses. 545 theses that were uploaded to the National Thesis Center between 2010 and 2021, 545 theses were analyzed. Each thesis was examined individually in terms of the type of university, university, year of publication, the language of publication, the title of advisors, departments, subject of study, and methodology. Content analysis was performed to analyze study data. The study achieved findings and expected results. The purpose of the study is to contribute to the literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Finance, Content Analysis, Council of Higher Education National Theses Center

Tam Metin 503

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.