Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 3  Sayfa: 1337-1356

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.12.1058


ÖRGÜTSEL SESSİZLİK SARMALINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ

SEVCAN GÜLEÇ SOLAK, MERVE EROK

Bu çalışmanın amacı, ÖVD ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiyi incelemek ve örgütsel sessizliğin alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Bu sebeple Karaman ili kamu çalışanları üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırma neticesinde, ÖVD ve örgütsel sessizlik arasında pozitif yönlü (r=0,156) bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca medeni durum, sendika üyeliği, statü, yaş, eğitim ve gelir durumu gibi demografik özellikler ile bağımlı değişken olan ÖVD arasında bir farklılık bulunamamış yalnızca cinsiyet ve çalışma süresinin ÖVD üzerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Sessizlik, Kamu Çalışanları, Karaman

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR IN THE SPIRAL OF ORGANIZATIONAL SILENCE: THE CASE OF KARAMAN PROVINCE

The purpose of this study was to investigate the relationship between the OCB and organizational silence and to determine the effects of the sub-dimensions of organizational silence on the OCD. For thisreason, a field study was conducted on the public employees of Karaman province. As a result of the study, a positive relationship was found between the OCB and organizational silence. There was also no difference between demographic characteristics such as marital status, trade union membership, status, age, education and income status and the dependent variable. Only gender and duration of study were found to be effective on OCB.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organizational Citizenship Behavior, Organizational Silence, Public Emloyees, Karaman

Tam Metin 727

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.