Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1972-1992

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2165


BİLGİ YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÇEVİKLİĞİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ

SİBEL AYDEMİR

Bilgi yönetiminin değerli ve stratejik varlıklar olarak görüldüğü günümüz rekabetçi ortamında iş süreçlerine dahil edilmesiyle örgütsel performansın artacağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bilgi yönetimi, örgütsel çeviklik ve örgütsel performans arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu doğrultuda bilgi yönetimi eğilimi ile örgütsel performans arasındaki ilişkide örgütsel çevikliğin düzenleyici etkisi araştırılmıştır. Ayrıca çalışanların demografik özelliklerinin örgütsel performansa olan etkisi incelenmiştir. Önerilen model, metal üretimi yapan bir işletmede çalışanlar üzerinde gerçekleştirilen anket yoluyla elde edilen veriler ile analiz edilmiştir. Bulgular, bilgi yönetiminin örgütsel performans ve örgütsel çeviklik üzerindeki olumlu etkilerini doğrulamaktadır. Örgütsel çevikliğin algılama boyutu ile bilgi yönetiminin bilgi duyarlılığı boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde, örgütsel performansın finansal performans alt boyutu ile bilgi yönetiminin örgütsel hafıza boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişkisi olduğu görülmüştür. Bilgi yönetiminin örgütsel çevikliğin alt boyutlarından en çok harekete geçme boyutu üzerinde anlamlı etkisi olduğu belirlenmiştir. Örgütsel çevikliğin operasyonel performansı finansal performansa göre daha fazla etkilediği tespit edilmiştir. Bilgi yönetiminin ise operasyonel performansa göre finansal performansı daha fazla etkilediği sonucuna varılmıştır. Ek olarak bilgi yönetiminin örgütsel performans üzerindeki etkisinde örgütsel çevikliğin etkiyi artırdığından dolayı düzenleyici rolü olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bilgi yönetimi, Örgütsel çeviklik, Örgütsel performans

THE MODERATING ROLE OF ORGANIZATIONAL AGILITY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL PERFORMANCEN

In today's competitive environment, where knowledge management is seen as valuable and strategic assets, it is thought that organizational performance will increase with its inclusion in business processes. The purpose of this study is to investigate the relationship between knowledge management, organizational agility and organizational performance. In this direction, the moderating effect of organizational agility on the relationship between knowledge management tendency and organizational performance was investigated. In addition, the effect of demographic characteristics of employees on organizational performance is examined. The proposed model was analyzed with the data obtained through a survey conducted on employees in a metal production enterprise. The findings confirm the positive effects of knowledge management on organizational performance and organizational agility. It is seen that there is a positive low level significant relationship between the perception dimension of organizational agility and the knowledge sensitivity dimension of knowledge management, and a positive low level significant relationship between the financial performance sub-dimension of organizational performance and the organizational memory dimension of knowledge management. It has been determined that knowledge management has the most significant effect on the taking action dimension among the sub-dimensions of organizational agility. It has been determined that organizational agility affects operational performance more than financial performance. It is concluded that knowledge management affects financial performance more than operational performance. In addition, it has been seen that knowledge management has a regulatory role in the effect of knowledge management on organizational performance because it increases the effect of organizational agility.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Knowledge management, Organizational agility, Organizational performance

Tam Metin 216

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.