Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 497-515

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.1839


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PERSPEKTİFİNDEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN GELECEĞİ

AHMET ERBAŞ

Bu araştırmada sürdürülebilir kalkınma felsefesinin bir sonucu olarak benimsenen sürdürülebilir turizm konusu mercek altına alınmış ve gerek küresel gerekse Türkiye özelinde sürdürülebilirlik bakış açısıyla detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada keşfedici araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda yürütülen bu araştırmada karanlıkta kaldığı düşünülen sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm konusuna küresel ve Türkiye özelinde bir ışık tutulmaya gayret edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular kapsamında, birçok ticari veya ticari olmayan insan faaliyetinde sürdürülebilirlik kelimesinin gerçek manasından uzakta, sözü edilen faaliyetlerin uzun vadede devam ettirilmesi anlamında kullanıldığı, etimolojik bu sorun nedeniyle sürdürülebilirlik kavramının ülkemizde henüz tam olarak anlaşılamadığı ve kürenin geleceğine ülke olarak katkı yapmaktan uzak kalındığı, konunun özümsenmesi ve küresel kaynakların bilinçsizce tüketilmesi tehlikesinin farkına varılmasında geç kalınmasının geri döndürülmesi zor bir problemle karşılaşma ihtimalini artırdığı, içi boşaltılmış ve bağlamından koparılmış sürdürülebilir turizm, ekoturizm gibi modellerin sürdürülebilirliğe bu bağlamda bir katkı sağlamadığı gözlenmiştir. Geri dönüşü olmayan değişiklerle gelecek nesillere devredilecek refah fırsatlarının engelleme riskini en aza indiren, kalkınmaya güvenli bir asgari standart yaklaşımı getirebilen bir turizm endüstrisine ihtiyaç olduğu, bununla birlikte kalkınma etkilerinin birikimli olma eğilimi taşıması nedeniyle, turizm yoluyla çevrede yapılan değişimlerin uzun dönemde nihai etkisinin öngörülmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Turizm, Çevre, Kalkınma

THE FUTURE OF SUSTAİNABİLİTY FROM A SUSTAİNABLE TOURİSM PERSPECTİVE

In this research, the issue of sustainable tourism, which has been adopted as a result of the sustainable development philosophy, has been examined in detail from a sustainability perspective, both globally and in Turkey. In this study, an exploratory research method was used. In this context, an effort has been made to shed a light on sustainability and sustainable tourism, which is thought to be in the dark, globally and in Turkey. In many commercial or non-commercial human activities, the word sustainability is used far from its real meaning, in the sense of continuing the mentioned activities in the long term. Due to this etymological problem, the concept of sustainability has not yet been fully understood in our country and it has been far from contributing to the future of the globe as a country. Being late in realizing the danger of internalizing the issue and unconsciously consuming global resources increases the probability of encountering a problem that is difficult to reverse. It has been observed that models such as sustainable tourism and ecotourism that have been emptied and decontextualized do not contribute to sustainability in this context. It is clear that there is a need for a tourism industry that can bring a safe minimum standard approach to development, that minimizes the risk of impeding welfare opportunities that will be passed on to future generations through irreversible changes. However, due to the fact that the effects of development tend to be cumulative, it is considered that it would be beneficial to predict the long-term final effects of the changes made in the environment through tourism.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainability, Sustainable Development, Sustainable Tourism, Environment, Development

Tam Metin 223

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.