Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 1993-2006

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.08.2166


JCI TARAFINDAN AKREDİTE EDİLMİŞ HASTANELERDE KRİZ YÖNETİMİ: BÜYÜK KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ İLETİŞİMİ ÖRNEĞİ

UĞUR BOZBAYIR, ALİ OSMAN UYMAZ

Hizmet sektöründeki kurum-kuruluşların her an karşılaşabilecekleri doğal kaynaklı kriz durumları bulunmaktadır. Deprem bu doğal kaynaklı kriz durumlarından bir tanesidir ve Türkiye’de 06.02.2023 tarihinde Büyük Kahramanmaraş depremi meydana gelmiştir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı 06.02.2023 Kahramanmaraş depreminde hastane-hastane gruplarının sağlık turistlerine yönelik kriz algısını ve iletişim yöntemini incelemektedir. Çalışmada nitel araştırma durum çalışması deseni benimsenerek veri toplama tekniği olarak doküman incelemesi kullanılmış olup, veri analiz tekniği olarak içerik analizi tercih edilmiştir. Örneklem grubunu ise Türkiye’de Joint Commission Certificate sertifikasında sahip 22 hastane vehastane gruplarının 06.02.2023 - 06.03.2023 tarihleri arasında Kahramanmaraş depremi ile ilgili web sitesi ve sosyal medya (facebook, instagram, twitter, linkedin) paylaşımları oluşturmaktadır. Çalışma sonucunda “Deprem Yaralanma ve Hastalıkları” ve ”Deprem Psikolojisi” içerikli iki tema, “Depremde Yardım”, “Depremde Hijyen”, “Depremde İletişim” ve “Geçmiş Olsun ve Başsağlığı” içerikli dört kategori keşfedilmiştir. Çalışmanın asıl amacı olan sağlık turistlerine yönelik ise herhangi bir bulgu elde edilememiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda hastane-hastane grupları için politika aracı olarak bazı teorik ve pratik çıkarımlarda bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): JCI Akreditasyonu, Sağlık Turisti, Deprem, Kriz Yönetimi İletişimi, Hastane Sosyal Medya.

CRİSİS MANAGEMENT IN JCI ACCREDİTED HOSPİTALS: AN EXAMPLE OF GREAT KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE COMMUNİCATİON

There are natural-origin crises that institutions and organizations in the service sector may encounter at any time. The earthquake is one of these natural origin crises and the Great Kahramanmaraş earthquake occurred in Türkiye on 06.02.2023. In this direction, the study aims to examine the crisis perception and communication method of hospital-hospital groups towards health tourists in the 06.02.2023 Kahramanmaraş earthquake. In the study, a qualitative research case study design was adopted and document analysis was used as a data collection technique, and content analysis was preferred as a data analysis technique. The sample group consists of the websites and social media (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) shares related to Kahramanmaraş earthquake between 06.02.2023 - 06.03.2023 of 22 hospital and-hospital groups that have the Joint Commission Certificate certificate in Türkiye. As a result of the study, two themes with the content of "Earthquake Injury and Diseases" and "Earthquake Psychology", and four categories with the content of "Aid in the Earthquake", "Hygiene in the Earthquake", "Communication in the Earthquake" and "Get well soon and Condolences" were discovered. No findings could be obtained for health tourists, which is the main purpose of the study. In line with these results, some theoretical and practical implications have been made as a policy tool for hospital-hospital groups.

Anahtar Kelimeler (Keywords): JCI Accreditation, Health Tourist, Earthquake, Crisis Management Communication, Hospital Social Media.

Tam Metin 165

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.