Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 3  Sayfa: 2654-2669

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.09.2257


DİJİTAL BANKACILIK HİZMETLERİNİN BANKA PERFORMANSINA ETKİSİ

FATMANUR DENİZ

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi bankacılık sektöründe de önemli yenilikleri beraberinde getirmiştir. Türk bankacılık sektörünün dijitalleşme sürecinde bankaların müşterilerine sunduğu hizmetler, internet teknolojilerinde yaşanan gelişmeler neticesinde çeşitlenmiştir. Bu çalışmanın amacı dijital bankacılık hizmetleri içinde yer alan internet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanımının banka performansına etkisini incelemektir. Araştırmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin internet sitesinden 2011-2022 dönemini içerecek şekilde elde edilmiştir. Verilerin analizinde çoklu doğrusal regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, dijital bankacılık hizmetlerinin bankaların performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca mobil bankacılık hizmetleri kullanımı ile oluşan finansal işlemlerin ortalama hacminin bankaların performansı üzerindeki etkisinin, internet bankacılığı hizmetleri kullanımı ile oluşan finansal işlemlerin ortalama hacminin etkisinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Bankacılık, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık, Banka Performansı, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

THE IMPACT OF DIGITAL BANKING SERVICES ON BANK PERFORMANCE

The evolution of information and communication technologies has affected every sector and brought significant innovations to the banking sector. In the process of digitization of the Turkish Banking Sector, the services offered by banks to their clients have diversified following the evolution of internet technologies. The purpose of this study was to examine the effects of digital banking services such as internet banking and mobile banking on bank performance. The data used in the research were collected from the website of the Association of Turkish Banks, including the period 2011-2022. In the analysis of the data, a multiple linear regression analysis method was utilized. As a result of the research, digital banking has been found to have an important and positive impact on bank  performance. In addition, the effect of the average transaction volume made with mobile banking services on the bank performance is higher than the effect of the average transaction volume made with internet banking services.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Banking, Internet Banking, Mobile Banking, Bank Performance, Multiple Linear Regression Analysis

Tam Metin 179

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.