Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1736-1753

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1622


COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİM VE YALNIZLIK

DERYA ÇAKMAK

2019 yılı itibariyle tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan Covid-19 pandemisi, bireylerin hayatlarında köklü değişiklikler meydana getirmiştir ve getirmeye de devam etmektedir. Ülkeler toplumsal olarak sosyal izolasyon ve kapanmayı tercih ederken bireyler ve aileler bu durumdan etkilenmiş ve birçok duygu, düşünce, tutum ve davranışlarında değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Bireyler günlük yaşam pratikleri içerisinde gerçekleştirdikleri iletişim ve sosyalleşme içeren birçok eylemi Covid-19 salgını ile birlikte gerçekleştirememeye başlamıştır. Bireylerin önce evden çalışması ve ardından da serbest zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmelerinin aile içi iletişim ve etkileşimleri üzerinde etkilerinin olması beklenmektedir. Ayrıca sosyal izolasyon, sosyal mesafe ve kalabalık ortamlardan uzak durma ya da birçok serbest zaman geçirme mekanının kapalı olmasından kaynaklı olarak bireylerin yalnızlık seviyelerinde değişimler meydana gelmesi de beklenmektedir. Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi’nde çeşitli bölümlerde öğrenim görmekte olan öğrencilerin Covid-19 salgını ile birlikte aile içi iletişim ve etkileşimlerinde meydana gelen değişimin yanı sıra eğitim, sağlık ve ekonomiye dair değişen tutumları ve hissetmeye/algılamaya başladıkları yalnızlık seviyelerini tespit etmek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen Aile İçi İletişim ve Etkileşim Ölçeği ile Demir (1989) tarafından son şekli verilen UCLA Yalnızlık Ölçeği formları kullanılmıştır. Veriler Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden bu formlar aracılığıyla gönüllülük esası ile çevrimiçi olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı ile analiz edilmiş ve analiz sonucunda aile bireylerinin yaşamlarını ev temelli olarak sürdürmeleri sosyal medya ortamlarında fazla zaman geçirmelerine ve geçirilen bu zamanın fazlalığının tartışmalara neden olduğuna, aile içinde sağlığa hassasiyetin arttığına ve takviye edici gıda kullanımının arttığına ve ekonomik açıdan aile bireylerinin zorlandığı ve endişe duymaya başladığı, katılımcıların bir kısmının dışa dönük olma gibi kişisel özellikler nedeniyle yalnızlaşmadığını ancak diğer kısmının algıladıkları/hissettikleri yalnızlık seviyelerinin arttığı bilgilerine ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pandemi (Covid-19), Aile İçi İletişim, Aile İçi Etkileşim, Bireylerin Algıladıkları Yalnızlıkları

FAMILY COMMUNICATION AND LONELY DURING THE PANDEMIC PERIOD

The new type of coronavirus (Covid-19), which started to affect the whole world as of 2019, has caused and continues to bring radical changes in the lives of individuals. While countries prefer social isolation and closure, individuals and families have been affected by this situation and changes have begun to occur in many feelings, thoughts, attitudes and behaviors. Individuals have begun to be unable to perform many actions that involve communication and socialization that they perform in their daily life practices with the Covid-19 epidemic. It is expected that individuals' working from home first and then spending most of their free time at home will have an impact on family communication and interactions. In addition, it is expected that changes in the loneliness levels of individuals will occur due to social isolation, social distance and staying away from crowded environments, or because many leisure places are closed. In this study, it is aimed to determine the changes in family communication and interactions, as well as the changing attitudes towards education, health and economy, and the levels of loneliness that students studying at various departments at Atatürk University have begun to feel/perceive with the Covid-19 epidemic. The Family Communication and Interaction Scale, which was developed for this purpose, and the UCLA Loneliness Scale, which were finalized by Demir (1989), were used. Data were collected online from Atatürk University students on a voluntary basis through these forms. The data obtained were analyzed with the SPSS 20 package program and as a result of the analysis, the fact that family members continue their lives on a home basis causes them to spend more time in social media environments and the excess of this time causes discussions, increases the sensitivity to health in the family, increases the use of supplements, and economically family It was found out that some of the participants had difficulty and started to worry, that some of the participants did not become lonely due to personal characteristics such as being extroverted, but that the other part's perceived/feeled loneliness levels increased.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pandemic (Covid-19), Family Communication, Family Interaction, Individuals' Perceived Loneliness

Tam Metin 584

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.