Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 3  Sayfa: 1559-1575

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.08.1605


COVİD – 19 PANDEMİ DÖNEMİNDE E-SAĞLIK OKURYAZARLIĞININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ESAT SAYGIN, METEHAN TOLON, BURHAN DOĞAN, KUMRU DİDEM ATALAY

Sağlık sektörünün dinamik yapısından kaynaklı olarak bu alanda yaşanan hızlı gelişim ve değişimler ile birlikte sağlık hizmeti alıcılarının bilgiye daha kolay ulaşabilmesi ve ulaştığı bilgiler neticesinde kendi sağlık hizmetlerini yönetebilme gücü artmaktadır. Bu noktada da doğru yönetimin gerçekleşmesi ve insan sağlığında olumsuzlukların yaşanmaması adına sağlık okuryazarlığı konusu giderek önem kazanmaktadır. Dijitalleşme ve artan internet kullanımı ile birlikte e-sağlık okuryazarlığı kavramının ortaya çıktığı görülmektedir. Giderek dijitalleşen bir çağda özellikle de pandemi döneminde toplumsal yaşam içerisinde sağlığın daha fazla ön plana çıktığı göz önünde bulundurulursa; bu noktada bireylerin e-sağlık okuryazarlığı düzeyi sonucundaki uygulamalarının bireysellikten ziyade toplumsal yansımasının etkileri daha güçlü olacaktır. Bu çalışmanın amacı da e-sağlık okuryazarlığının internet kullanımı ve demografik özelliklere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle bireylerin sağlık bilgisi ediniminde interneti önemli ve etkili bulma düzeyleri ayrıca e-sağlık okuryazarlığı düzeyi ölçülmüş ve bunların hem birbirleri ile hem de demografik özellikler ile farklılıkları incelenmiştir. Araştırma verileri Eylül 2020 tarihinde Ankara’da 18 yaş üstü bireylerden online anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 3,421 ile e-sağlık okuryazarlık düzeyinin ortalamanın biraz üzerinde olduğu görülmektedir. Ayrıca bulgular ve sonuçlar neticesinde kamuya, uzmanlara ve sağlık işletmelerine tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnternet kullanımı, sağlık okuryazarlığı, e-sağlık okuryazarlığı, covid 19 pandemi, sağlık işletmeleri

A RESEARCH ON INVESTIGATION OF E-HEALTH LITERACY IN THE COVID – 19 PANDEMIC PERIOD

Due to the dynamic structure of the healthcare sector, with the rapid developments and changes in this field, health care buyers can access information more easily and the power to manage their own health services increases as a result of the information they reach. At this point, health literacy is becoming increasingly important in order to ensure correct management and prevent negative effects on human health. It is seen that the concept of e-health literacy emerged with digitalization and increasing internet use. Considering that health is more prominent in social life in an age that is increasingly digitalized, especially during the pandemic period; At this point, the reflection of the practices of individuals as a result of e-health literacy to the society as well as themselves will be more effective. The aim of this study is to examine e-health literacy according to internet usage and demographic characteristics. In line with this purpose, individuals' levels of finding the internet important and effective in acquiring health information, as well as the level of e-health literacy were measured and their differences with each other and their demographic characteristics were examined. Research data were collected by online survey method from individuals over the age of 18 in Ankara in September 2020. According to the results of the study, it is seen that the e-health literacy level is slightly above the average with 3,420804. In addition, by revealing the differences in the study, recommendations are made to the public, experts and health institutions. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Internet use, health literacy, e-health literacy, covid 19 pandemic, healthcare enterprises

Tam Metin 643

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.