Yıl: 2023  Cilt: 58  Sayı: 1  Sayfa: 438-451

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.23.03.2038


ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL İKİYÜZLÜLÜK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TUĞBA İMADOĞLU, MUSTAFA FEDAİ ÇAVUŞ

Örgütlerde işlerin düzenli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli durumlardan biri de örgütsel güvendir. Örgütsel güven, riskli durumlarda dahi, kişinin örgütün kendisini etkileyecek uygulama ve politikalara karşı olumlu beklenti içine girmesidir. Örgütlerin söylemleri ile uygulamaları uyumlu olmadığında çatışmalar olabilir ve örgütsel ikiyüzlülük davranışı ortaya çıkabilir. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe örgütsel güven davranışının örgütsel ikiyüzlülük davranışına etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Osmaniye ilindeki 264 banka çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda, kartopu ve amaçlı örneklem yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerle kurgulanan modeli test etmek üzere güvenilirlik, geçerlilik, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre banka çalışanlarının örgütsel güven algıları ile örgütsel ikiyüzlülük davranışları arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca banka çalışanlarının örgütsel güven algılarının örgütsel ikiyüzlülük üzerinde pozitif yönde bir etkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgüt, örgütsel güven, örgütsel ikiyüzlülük, banka çalışanları, çatışma

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL TRUST AND ORGANIZATIONAL HYPOCRISY: A STUDY ON THE BANKING SECTOR

Organizational trust is one of the necessary conditions for the regular and rapid progress of work in organizations.  Organizational trust is the person's positive expectation against practices and policies that will affect the organization itself, even in risky situations.  When the discourses and practices of the organizations are not compatible, conflicts may occur and organizational hypocrisy behavior may ocur. The aim of this study is to reveal the effect of organizational trust behavior on organizational hypocrisy behavior in the banking sector. The sample of the research consists of 264 bank employees in Osmaniye province.  In the research, convenience, snowball and purposeful sampling methods were used together.  Reliability, validity, confirmatory factor analysis, correlation analysis and regression analysis were performed to test the model constructed with the data obtained from the research. According to the results of the analysis, a positive relationship was determined between the organizational trust perceptions of the bank employees and their organizational hypocrisy behaviors. In addition, it has been determined that the organizational trust perceptions of bank employees have a positive effect on organizational hypocrisy.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organization, organizational trust, organizational hypocrisy, bank employees, conflict

Tam Metin 300

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.