Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 458-476

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1787


KADIN AKADEMİSYENLER ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR ANALİZİ: SCOPUS VERİ TABANI ÖRNEĞİ

ESRA KIZILOĞLU

Bu çalışmada kadın akademisyenler üzerine yapılan araştırmaların bibliyometrik özellikleri R program dili içerisinde yer alan Biblioshiny arayüzü ile analiz edilmiştir. Kadın akademisyenleri konu edinen çalışmaların eğilimleri ve gelişimleri Scopus veri tabanındaki yayınlar üzerinden tespit edilmiş, elde edilen bulgular bibliyometrik analiz yöntemiyle görselleştirilerek yorumlanmıştır. Çalışma kapsamında kadın akademisyenler üzerine yapılan çalışmaların yıl, yazar, konu, ülke ve üniversite bazlı gelişim düzeyleri, konuyla ilgili en etkili çalışmaların ne olduğu ve hangi kavramlar üzerinden ilerlediği gibi sorulara cevap aranmıştır.  Analiz sonuçlarına göre kadın akademisyenleri konu alan 1975-2021 tarihleri arasında 626 dergide 998 makale olduğu tespit edilmiştir. Bu makaleler 2747 yazar tarafından üretilmiştir. Kadın akademisyenler üzerine yıllık ortalama üretilen makale sayısı 12,5 iken, 2021 yılı içerisinde 96 makale yazılmıştır. Journal of Women’s Health konuyla ilgili en fazla makaleye sahip dergi olurken, en üretken yazar Morahan, P. olmuştur. Konuyla ilgili en fazla makaleye sahip ülke 367 yazar ve 1219 makale ile Amerika olmuştur. Yazarlar tarafından sıklıkla kullanılan anahtar kelimeler, cinsiyet, yükseköğretim, liderlik, akademi, akademik performans, eğitim, akademik başarı, fakülte ve kadın akademisyenler olmuştur. Kadın akademisyenler konusunda son yıllarda en fazla çalışılan trend konular ise ayrımcılık, cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve terfi gibi kavramlardır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kadın Akademisyenler, Bibliyometrik Analiz, R, Biblioshiny, Scopus

A SYSTEMATİC ANALYSİS OF STUDİES ON WOMEN ACADEMİCS: SCOPUS DATABASE EXAMPLE

In this study, the bibliometric features of research on women academics were analyzed with the Biblioshiny interface in the R programming language. The trends and developments of the studies on women academics were determined through the publications in the Scopus database, and the findings were visualized and interpreted with the bibliometric analysis method. Within the scope of the study, answers were sought to questions such as the year, author, subject, country and university-based development levels of the studies on women academics, what the most effective studies on the subject were, and which concepts were developed.According to the results of the analysis, it was determined that there were 998 articles in 626 journals between 1975 and 2021 on women academics.  These articles were produced by 2747 authors. While the annual average number of articles produced on female academics is 12.5, 96 articles were written in 2021 The Journal of Women's Health was the journal with the most articles on the subject, while the most prolific author was Morahan, P. The country with the highest number of articles on the subject was America with 367 authors and 1219 articles. The keywords frequently used by the authors were gender, higher education, leadership, academy, academic performance, education, academic achievement, faculty, and female academics. The most studied trend topics regarding female academics in recent years are concepts such as discrimination, gender inequality, gender equality and promotion.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Women Academics, Bibliometric Analysis, R, Biblioshiny, Scopus

Tam Metin 214

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.