Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 231-250

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1757


HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMALARI LİTERATÜRÜNÜN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

GÜLSELİ AYGÜL ERNEK ALAN

Halkla ilişkiler alanında önemli yer tutan “halkla ilişkiler araştırma”ları üzerine akademik çalışmaların özellikle Türkçe literatürde az karşılanır olmasından yola çıkılarak başlanan bu çalışma ile uluslararası literatür ve Türkçe literatür analiz edilmiştir. Halkla ilişkiler araştırmaları konusunda yapılan çalışmaların bibliyometrik analizini yapmak amaçlanmıştır. Uluslararası literatürü incelemek üzere Web of Science’da (WoS) indekslenen yayınlar incelenmiştir. Türkçe literatürde ise TR Dizin’de indekslenen çalışmalar incelenmiştir. Her iki veritabanında da “halkla ilişkiler araştırmaları” anahtar kelimesi ile yapılan literatür taramasındaki yayınlar araştırma soruları kapsamında bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Literatürdeki yayınları en fazla üreten dergiler, yazarlar, konu alanları/anahtar kelimeler, üniversiteler ve ülkeler incelenmiş ve atıf analizleri yapılmıştır. WoS’tan ve TR Dizin’den elde edilen veri setleri, her iki veri tabanındaki veri yapısı farklılıkları nedeniyle ayrı ayrı ele alınmıştır. Bu çalışma “halkla ilişkiler araştırmaları” konusunda yapılan çalışmların uluslararası literatür ile Türkiye’deki literatürde yer alma verilerine dair bilgi sunmaktadır. Halkla ilişkiler araştırmaları konusu son yıllarda daha fazla önem verilen ve üzerinde çalışmalar yapılan bir alan olmuştur. Her iki literatürde de en fazla atıf alan yazarın J.E. Grunig olduğu tespit edilmiştir.

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Araştırmaları, Bibliyometri, Atıf Analizi, Web of Science, TR Dizin.

BİBLİOMETRİC ANALYSİS OF PUBLİC RELATİONS RESEARCH LİTERATURE

Academic studies on "public relations researches" have an important role in the field of public relations. The aim of this study is to explore how the publications in the public relations research field are differed in local and international journals. In order to look at the international literature, the publications indexed in the Web of Science (WoS) and in the Turkish literature, the studies indexed in the TR Index were chosen as a sample of this study.  In both databases, the publications within the scope of the literature review searched with the keyword "public relations research", were analyzed bibliometric method within the scope of the research questions. Journals, authors, subject areas/keywords, universities, and countries which produced the most publications in the literature were examined and citation analysis were made. The datasets obtained from WoS and TR Index are handled separately due to the data structure differences in both databases. This study provides information on the data of the studies on "public relations research" in the international literature and the literature in Turkey. The subject of public relations research is an area which has been more significant and on which more research has been done in recent years. In both kinds of literature, it was determined that the most cited author was J.E. Grunig.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Public Relations, Public Relations Research, Bibliometric, Citation Analysis, Web of Science, TR Dizin.

Tam Metin 235

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.