Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 829-840

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.04.1782


SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMİ OKURYAZARLILIĞININ İNCELENMESİ

HİLAL KAMER, ABDURRAHMAN YUNUS SARIYILDIZ, BURHANETTİN UYSAL

Günümüz dünyasında hem bireysel hem de kurumsal ekonomi okuryazarlığı, temel bilgi ve beceriler arasında görülmektedir. Ekonomik şartları değerlendirebilmek, planlar yapabilmek ekonomik verileri yorumlayabilmeyi gerektiriyor. Günümüzü ve yarınımızı etkileyecek pek çok konuda kritik kararlar alınması gerekebiliyor. Ekonomi okuryazarlığı, bireylerin ve dolayısıyla kurumların ve toplumun daha rasyonel ekonomik kararlar almasına yardımcı olur.  Bu çalışmada, sağlık çalışanlarının ekonomik okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Sağlık çalışanları farklı meslek gruplarından oluşmaktadır. Bu sebeple de sağlık çalışanlarının ekonomik okuryazarlık düzeylerinin çeşitli sosyo-demografik değişkenler açısından önemli ölçüde farklılaşıp farklılaşmadığı  da araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini ve kişisel bilgilerini  öğrenmeye yönelik kişisel bilgi formu yer almaktadır.  İkinci bölümünde 34 maddeden oluşan ekonomi okuryazarlığı ölçeği bulunmaktadır. Ölçek maddeleri genel ekonomi bilgisini anlamaya yöneliktir. Ekonomi okuryazarlığı ölçeğinin, ekonomi bilgisi, ekonomik akılcılık, toplumsal ekonomik yansımalar ve bireysel ekonomi planlama olmak üzere 4 alt boyutu bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomi Okuryazarlığı, Sağlık Çalışanları.

EXAMINATION OF THE ECONOMIC LITERACY OF HEALTHCARE WORKERS

In today's world, both individual and corporate economic literacy are seen among basic knowledge and skills. Evaluating economic conditions and making plans requires interpreting economic data. It may be necessary to make critical decisions on many issues that will affect our present and future. Economic literacy helps individuals and therefore institutions and society to make more rational economic decisions. In this study, it was aimed to determine the economic literacy levels of health workers. Healthcare workers are made up of different occupational groups. For this reason, it was also investigated whether the economic literacy levels of health workers differ significantly in terms of various socio-demographic variables. The data collection tool used in the research consists of two parts. In the first part, there is a personal information form to learn the socio-demographic characteristics and personal information of the participants. In the second part, there is the economy literacy scale consisting of 34 items. Scale items are intended to understand general economics knowledge. The scale of economic literacy has 4 sub-dimensions: knowledge of economy, economic rationality, social economic reflections and individual economic planning.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Literacy, Health Workers.

Tam Metin 315

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.