Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 160-174

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1696


PREKARYALAŞMA SÜRECİNDE BEYAZ YAKALILARIN SINIFSAL AÇMAZLARI

EMRE EZGİN

Bu çalışmanın amacı, beyaz yakalıların prekaryalaşma sürecinin Marksist sınıf yaklaşımları ekseninde tutarlı bir analizinin mümkün olup olmadığını tespit ederek, esnek birikim rejimi bağlamında orta sınıfların sınıfsal konumlarının dönüşümünü ve bu dönüşümün sınıf mücadeleleri ve sınıf bilinci ekseninde etkilerini açımlayabilmektir. Küreselleşmeyle birlikte sermayenin hareket kabiliyeti sayesinde özgürleşmesi ve sorumsuzlaşması, devletin neoliberal akıl ekseninde sermaye lehine müdahaleleri, özellikle beyaz yakalıların toplumsal olarak üretilen riskleri bireysel sorumluluk ekseninde deneyimleyerek kırılganlaşmasını tetiklemektedir. Prekaryalaşma olarak nitelendirilen bu kırılganlaşma süreci; beyaz yakalıların muğlak ve çelişkili yapısının sorgulanması ve sınıfsal konumlarının tanımlanması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Marksist sınıf yaklaşımların orta sınıfların sınıfsal konumuna yönelik temkinli tutumları, çalışma ilişkileri ve toplumsal ağlar ekseninde, prekaryalaşma sürecinin sonuçlarına ve çözümüne yönelik önemli bir alanı ıskalamalarına sebebiyet vermektedir. Bu çerçevede, derinleşen güvencesizleştirilme sürecinin, beyaz yakalıların proleterleşmesine ve proleter sınıfın genişlemesine indirgenmesi, proleter sınıf bilincindeki ve kolektif sınıfsal mücadelelerdeki gerilemeyi açıklamada yetersiz kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Beyaz Yakalılar, Marksist Sınıf Analizi, Prekaryalaşma, Proleterleşme, Sınıf Bilinci

CLASS IMPASSE OF WHITE COLLARS IN PRECARIALIZATION PROCESS

The purpose of this study is to explore the transformation of the class positions of the middle-classes in the context of the flexible accumulation regime and the effects of this transformation on the axis of class struggles and class consciousness by determining whether a consistent analysis of the precariatization process of white-collar workers on the axis of Marxist class approaches is possible or not. Along with globalization, the liberation and irresponsibility of capital thanks to its mobility, state interventions in favor of capital on the axis of neoliberal reason, triggers especially the fragility of white collar people by experiencing socially produced risks on the axis of individual responsibility. This process of fragility, which is characterized as precarianism, raises the need to question the ambiguous and contradictory structure of white collars and define their class position. The cautious attitude of Marxist class approaches, to the class position of the middle classes causes them to miss an important area for the results and solution of the precarianization process on the axis of working relations and social networks. In this context, reducing the process of deepening losses to white collar proletarianization and the expansion of the proletarian class, fails to explain the decline in the proletarian class consciousness struggle and collective class struggle. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): White Collar, Marxist Class Analysis, Precarianism, Proletarianism, Class Consciousness

Tam Metin 208

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.