Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 427-441

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1747


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN “LİDER” KAVRAMINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI

MEHTAP ARAS

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin “lider” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma modeli nitel araştırma modellerinden biri olan fenomenoloji modelindedir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne aktif olarak kayıtlı öğrenciler (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri) oluşturmaktadır. Üniversitede 2020-2021 eğitim öğretim yılında toplam 30.851 öğrenci öğrenim görmektedir. Araştırma anket linki öğrencilerin mobil telefonlarına ve e-posta adreslerine gönderilmiştir ve araştırmaya katılmayı kabul eden 756 öğrencinin verdiği cevaplar analiz edilmiştir. Araştırmanın kodlama ve sıralama aşamasında lider kavramı ile ilişkilendirilen metaforların açık olup olmadığı incelenmiş, ancak 170 öğrencinin anketi geçersiz sayılmıştır (metafor olmaması, zayıf metafor imgeleminin olmaması, mantıksal temel). Bu nedenle araştırma verilerinin analizi 586 öğrenciden elde edilen metafor ile yapılmıştır. Üniversite öğrencilerinin lider kavramına ilişkin metaforik algılarında 10 farklı ana tema (otoriter, yol gösterici, adil, koruyucu, bilgelik, yaşam kaynağı, zirve, doğal güç, birleştirici ve çalışkan) oluşturulmuştur. liderin uyguladığı liderlik tarzı yada tarzlarının çalışan davranışları üzerinde doğrudan etkisi vardır. Hem örgütün hem de çalışanların başarısı için çalışanlara, örgütün kültürüne ve iklimine uygun liderlik tarzları uygulanmalıdır. Her biri farklı bir meslekte olan ve çoğu geleceğin liderleri veya izleyenleri olacak üniversite öğrencilerinin lider kavramına ilişkin algıları bu nedenle önemlidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): lider, liderlik, metafor, üniversite öğrencileri.

METAPHORICAL PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING THE CONCEPT OF “LEADER”

This study aims to reveal university students' perceptions of the concept of the leader through metaphors. The research model is in the phenomenology model, which is one of the qualitative research models. The population of the research consists of actively registered students at Tokat Gaziosmanpasa University in the 2020-2021 academic years. There are a total of 30.851 students (associate degree, bachelor's degree, master’s degree, and Ph.D.) in the state university in this academic year. A questionnaire form was applied to reveal the mental images of 756 students who accepted to participate in the study regarding the concept of the leader. In the coding and sequencing phase of the research, it was examined whether the metaphors associated with the concept of the leader were clear, but 170 students' papers were deemed invalid (no metaphor, weak metaphor imagery, logical basis), and the analysis of the research data was made with metaphors obtained from 586 students. 10 different main themes (authoritarian, guiding, fair, protective, wisdom, life source, peak, natural power, connective, and hardworking) were created in the metaphorical perceptions of the students regarding the concept of leader.

Anahtar Kelimeler (Keywords): leader, leadership, metaphor, university student.

Tam Metin 195

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.