Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 105-125

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1748


Z KUŞAĞI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ COVİD-19 SÜRECİNDEN POST COVİD-19 DÖNEMİ DEĞİŞİMİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

FATMAGÜL BİLGİNER ÖZSAATÇİ, EMINE NİHAN CİCİ KARABOĞA

Varlığını sürdürmeye devam eden Covid-19 salgını sosyo-kültürel, sağlık, ekonomik ve psikolojik anlamda değişimlere neden olmuştur.  Bu değişimlerin başında ise tüketici davranışları gelmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturan Z kuşağı satın alma karar süreçlerinde önemli bir etkiye sahiptir.  Satın alma karar süreçlerindeki etkinliği ve trend belirleyici özelliğine sahip Z kuşağının Covid-19 gibi olağanüstü bir dönemdeki tüketim davranışlarının tespit edilmesi önem arz etmektedir.  Bu bağlamda bu çalışmada Z Kuşağı tüketici davranışlarının Covid-19 Sürecinden Post-Covid dönemine değişiminin değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öncellikle Z kuşağı bireylerin Covid-19 sürecindeki tüketici davranışları belirlenecek ardından Post-Covid döneminde  tüketici davranışlarının nasıl olacağına yönelik öngörülerde bulunulacaktır.

Çalışmada nitel araştırma desenlerinden örnek olay yönteminden yaralanılmıştır. Bu doğrultuda ölçüt örnekleme ile belirlenen 40 üniversite öğrencisi ile yapılandırılmış görüşme formları aracılığı ile veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler MAXQDA paket programı ile içerik analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonucunda Covid-19 sürecindeki tüketici davranışları kategorisi altında toplam beş tema yer almaktadır. Bu temalar harcama yapılan ürün-hizmet ve sektörler, alışveriş sıklığı süresi ve ödeme tutarları, alışveriş tutumu, alışveriş sonrası yeni tüketici davranışı ve alışveriş platformları ve ödeme şekillleridir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tüketici Davranışları, Z kuşağı, Post Covid Dönemi

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE POST-COVID PERIOD CHANGE OF CONSUMER BEHAVIOR OF GENERATION Z FROM THE COVID-19 PROCESS

The Covid-19 epidemic, which continues to exist, has caused socio-cultural, health, economic and psychological changes. At the beginning of these changes is consumer behavior. Generation Z, which accounts for about a third of the world's population, has a significant impact on purchasing decision processes. Generation Z has efficiency and trend-setting features in purchasing decision processes. For this reason, it is important to determine the consumption behaviors in an extraordinary period such as Covid-19.

The aim of the study is to evaluate the change of Z Generation Consumer Behaviors from the Covid-19 Process to the Post Covid-19 Period. Then, predictions will be made about how consumer behavior will be in the Post-Covid period.

In the study, the case study method, which is one of the qualitative research designs, was preferred. Data were collected through structured interview forms with 40 university students determined by criterion sampling. The obtained data were subjected to content analysis with the MAXQDA package program. As a result of the analysis, there are a total of five themes under the category of consumer behavior in the Covid-19 process. These themes are; products, services and sectors, shopping frequency duration and payment amounts, shopping attitude, new consumer behavior after shopping, shopping platforms and payment methods.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Consumer Behavior, Generation Z, Post Covid Period

Tam Metin 216

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.