Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 251-279

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1697


TÜRKİYE’DE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GİRİŞİMCİLİK

ABDULLAH BALLI

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı ve küresel gelişmelerle birlikte dijital dönüşüm ivme kazanmış ve girişimciliğin ülke ekonomileri bakımından önemi artmıştır. Yaşanan teknolojik gelişmeler, girişimcilik başta olmak üzere kamusal ve kurumsal alanlarda önemli değişikliklere yol açmıştır. Özellikle yaşanan pandemi süreci ile birlikte başta girişimcilik olmak üzere birçok alanda dijital dönüşüm süreci hızlanmış ve tüketici ihtiyaçları dijital platformlar üzerinden karşılanmıştır. Bu durum dijital dönüşümün gerekliliğini ortaya koymuş ve işletmeler bakımından da dijital pazarlama araçlarının gelişmesi ve çeşitlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, herhangi yeni bir girişimcilik faaliyetinde bulunulması durumunda veya mevcut girişimlerin dijitalleşmesi için dijital dönüşüm odaklı olarak, girişimciliğin dijital dönüşüme evrilmesi ile ilgili yapılması gerekenler, literatürde yapılan çalışmalar incelenerek anlatılacaktır. Türkiye özelinde yapılan araştırmalar göz önüne alındığında çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Türkiye’de dijital dönüşümü girişimcilik bağlamında teşvik etmeye yönelik öneriler sunularak, literatür odaklı bir çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Girişimcilik Programları, Dijital Dönüşüm

DIGITAL TRANSFORMATION AND ENTREPRENEURSHIP IN TURKEY

With the rapid and global developments in information and communication technologies, digital transformation has gained momentum and the importance of entrepreneurship has increased in terms of national economies. Experienced technological developments have led to significant changes in public and institutional areas, especially in entrepreneurship. Especially with the pandemic process, the digital transformation process in many fields, especially in entrepreneurship, has accelerated and consumer needs have been met through digital platforms. This situation revealed the necessity of digital transformation and made significant contributions to the development and diversification of digital marketing tools in terms of businesses. The purpose of this study, in case of any new entrepreneurial activity or for the digitalization of existing enterprises, with a focus on digital transformation, what should be done about the evolution of entrepreneurship into digital transformation, the studies in the literature will be explained. Considering the studies conducted in Turkey, it is considered that the study will contribute to the literature. A literature-oriented study was conducted by presenting suggestions for promoting digital transformation in the context of entrepreneurship in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Entrepreneurship Programs, Digital Transformation

Tam Metin 187

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.