Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 83-104

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1737


COVİD 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE DÜNYADA ŞİDDET VE GÖÇ

MURAT ÇINAR

Covid 19 Pandemisi, çatışma ve göçler üzerinde önemli etkileri olmuştur. Pandemi tüm ülkeleri etkilerken küresel ve sistemler arası ilişkileri, çatışma tarafları arasında ortak bir zemin oluşturmayı zorlaştırmıştır. Pandemi sırasında bölgesel ve küresel barışın sağlanması mümkün olmamıştır. Pandeminin siyasi, sosyal, ekonomik açıdan da çok yönlü ve önemli sonuçları olmuştur. Pandemi sürecinde dünya genelinde savaş ve çatışma gibi şiddet türlerinde azalmalar görülürken sivillere karşı işlenen eylemlerde artış yaşanmıştır. Pandemi döneminde başta sosyal izolasyon olmak üzere tüm tedbirlere rağmen ülke içinde ve ülke dışına göç eden insan sayısında artış gerçekleşmiştir. İç çatışmaların yaşandığı ülkeler ulusal güvenlik için harcamaları gereken maddi ve manevi enerjilerinin önemli kısmını pandemi ile mücadeleye harcamışlardır. Bu çalışma, tarama modelinde betimsel bir araştırmadır. Çalışmanın amacı, Pandeminin yaşandığı süreçte dünyadaki şiddet ve göç olaylarının dağılışını ve yoğunluğunu incelemektir. Çalışmada harita, tablo ve grafiklerle mevcut durum hakkında bilgiler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid 19, Şiddet, Göç, Çatışma, Coğrafya

VIOLENCE AND MIGRATION IN THE WORLD DURING THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS

The Covid 19 Pandemic has had significant effects on conflict and migration. While the pandemic affected all countries, its global and inter-system relations made it difficult to establish a common ground between the conflict parties. It has not been possible to achieve regional and global peace during the pandemic. The pandemic has had multifaceted and important consequences in terms of political, social and economic aspects. While there has been a decrease in the types of violence such as war and conflict throughout the world during the pandemic process, there has been an increase in the actions against civilians. Despite all the measures, especially social isolation, during the pandemic period, there has been an increase in the number of people migrating inside and outside the country. Countries with internal conflicts have spent a significant part of their material and moral energies, which they need to spend for national security, on the fight against the pandemic. This study is a descriptive research in survey model. The aim of the study is to examine the distribution and intensity of violence and migration events in the world during the pandemic. In the study, information about the current situation is given with maps, tables and graphics.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Covid-19, Violence, Migration, Conflict, Geography

Tam Metin 290

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.