Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 349-365

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1682


HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLARIN ÖĞRENEN ÖRGÜT ALGISININ MOTİVASYONLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

NİL KONYALILAR

Bu araştırmanın amacı havayolu işletmelerinde çalışan personellerin öğrenen örgüt algılarının motivasyonları üzerindeki etkiyi incelemektir. Bu bağlamda öğrenen örgüt algısı ölçeği yedi alt faktör üzerinden değerlendirilerek, her bir faktörün ayrı ayrı çalışan motivasyonunu etkileme durumu incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubu İstanbul’da faaliyet gösteren havayolu işletmelerinde çalışan 459 personelden oluşmaktadır. Çalışan sayısının bilinmemesine karşın kolayda örneklem metodu kullanılarak veriler toplanmıştır. Veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden faydalanılmış olup, veriler yüz yüze toplanmıştır. Toplanan verilerin analiz edilmesi sürecinde SPSS istatistik programından faydalanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi aşamasında çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; diyalog ve araştırma algısı, paylaşımcı sistemler algısı, güçlendirilmiş çalışan algısı ve destekleyici liderlik algısı çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkilemektedir. Diğer taraftan; sürekli öğrenme algısı, takım halinde öğrenme algısı ve sistemler arası bağlantı algısı çalışan motivasyonunu pozitif yönde anlamlı bir şekilde etkilememektedir. Çalışma bulgularının havayolu işletmelerinde yönetim sürecinde öğrenen örgütlerin kullanılmasının önemi hakkında ve hangi hususlarda katkılar sağlayabileceği noktasında yöneticilere ışık tutması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Havayolu işletmeleri, Çalışan motivasyonu, Öğrenen örgütler

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EMPLOYEES' LEARNING ORGANIZATION PERCEPTION ON EMPLOYEE MOTIVATION IN AIRLINE BUSINESSES

The aim of this research is to examine the effect of the learning organization perceptions of the personnel working in the airline companies on their motivation. In this context, the learning organization perception scale was evaluated over seven sub-factors, and the effect of each factor on employee motivation was evaluated. The sample group of the research consists of 459 personnel working in airline companies operating in Istanbul. Although the number of employees is unknown, data were collected using the convenience sampling method. Questionnaire technique was used as the data collection method and the data were collected face to face. SPSS statistical program was used in the analysis of the collected data. Multiple linear regression analysis was used to test the hypotheses. According to the research results, Dialogue and research perception, sharing systems perception, reinforced employee perception and supportive leadership perception affect employee motivation positively. On the other hand, Continuous learning perception, team learning perception and inter-system connection perception do not affect employee motivation in a positive way. It is expected that the findings of the study will shed light on the importance of using learning organizations in the management process in airline companies and on which points they can contribute.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Airline Business, Employee motivation, Learning organizations

Tam Metin 166

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.