Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 294-311

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1734


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİNİN KARİYER GELİŞİM PERFORMANSINA ETKİSİ

NAZİK ERDAL AKYÜZ, MAHMUT ÖZDEMİR

Üniversite dönemi öğrenciler için, gelecek yaşamlarını şekillendirecek farklı etkinliklerin kesiştiği bir süreçtir. Günümüz yaşam koşulları, teknoloji alanındaki gelişmelerin etkisiyle tarih boyunca hiç yaşanmadığı kadar hıza odaklanmış ve bireylerin yaşamının her alanında zaman baskısı oluşmasına neden olmuştur Yaşanan bu hızlı değişim bireylerden beklenen eğitsel ve mesleki bilgi ve becerilerin çeşitliğini de hızla artırmıştır. Öğrenciler ise, istihdam olanaklarını artırmak için, üniversite döneminde kariyer gelişimine daha çok önem vermektedirler. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin zaman yönetim becerilerinin ve alt boyutlarının kariyer gelişim performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ankara ilinde iki devlet üniversitesindeki 617 öğrenciden, kolayda örnekleme yöntemiyle toplanan verilerin analizinde, SPSS 22 ve AMOS 24 programları kullanılmıştır. Veriler üzerinde normallik analizi, geçerlilik ve güvenirlik testleri, doğrulayıcı faktör analizi, betimleyici istatistikler, regresyon analizleri yapılmıştır. Toplanan verilerin analizi neticesinde, üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin kariyer geliştirme performansını etkilediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla üniversite öğrencilerinin zamanı etkili ve verimli kullanabilmeleri için zaman yönetim becerilerini artırmalarının gerekliliği anlaşılmıştır

Anahtar Kelimeler (Keywords): Zaman Yönetimi Becerileri, Zaman Planlaması, Kariyer, Kariyer Gelişim Performansı

THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS' TIME MANAGEMENT SKILLS ON CAREER DEVELOPMENT PERFORMANCE

University period is a process where different activities that will shape their future lives for students. Today's living conditions, with the effect of developments in the field of technology, have focused on speed more than ever before and have caused time pressure in every aspect of individuals' lives. Students, on the other hand, give more importance to career development during the university period in order to increase their employment opportunities. In this study, it is aimed to examine the effects of university students' time management skills and sub-dimensions on career development performance. SPSS 22 and AMOS 24 programs were used in the analysis of the data collected from 617 students at two state universities in Ankara with convenience sampling method. Normality analysis, validity and reliability tests, confirmatory factor analysis, descriptive statistics, regression analysis were performed on the data. As a result of the analysis of the collected data, it was determined that the time management skills of university students affect their career development performance. Therefore, it has been clearly understood that university students need to increase their time management skills in order to use time effectively and efficiently.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Time Management Skills, Time Planning, Career, Career Development Performance

Tam Metin 200

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.