Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 409-426

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1724


ÖRGÜT YARARINA ETİK OLMAYAN DAVRANIŞLAR: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI

SEVAL AKSOY KÜRÜ

Bu çalışma, Umphress ve arkadaşları (2010) tarafından geliştirilmiş olan örgüt yararına etik olmayan davranışlar ölçeğinin Türkçeye uyarlanması kapsamında geçerlilik ve güvenirlik değerine ilişkin bulguları içermektedir. Ölçek uyarlama çalışması iki farklı örneklemden (n1= 508, n2= 330) edinilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, ölçeğin orijinal ölçekteki faktör yapılanmasındaki gibi tek boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, örgütsel özdeşleşme, makyavelizm (kişiliğin karanlık üçlüsü) ve ahlaki uzaklaşma ölçeklerinden yararlanılarak, ölçeğin ölçüt bağımlı geçerliliği de gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizleri neticesinde değer, birinci örneklem için 0,901; ikinci örneklem için 0,906 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, uyarlaması yapılan ölçeğin Türkiye örgütsel davranış alanında, çalışanların örgüt yararına etik olmayan davranışlarını değerlendirmek üzere geçerli ve güvenilir nitelikte olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Örgüt Yararına Etik Olmayan Davranışlar, Ölçek Uyarlama, Geçerlilik ve Güvenilirlik, Örgütsel Davranış

UNETHİCAL PRO-ORGANİZATİONAL BEHAVİOR: A STUDY OF SCALE ADAPTATİON

This study includes the findings regarding the validity and reliability of the Turkish adaptation of the scale of unethical pro-organizational behavior, which was developed by Umphress et al. (2010). The scale adaptation study was carried out with data obtained from two different samples (n1= 508, n2= 330). As a result of the analyzes made, it was determined that the scale exhibited a one-dimensional structure in accordance with the factor structuring in the original scale. In addition, the criterion-dependent validity of the scale was carried out by using the organizational identification, machiavellianism (dark triad of personality) and moral distancing scales. As a result of the reliability analysis, 0.901 for the first sample; for the second sample, it was calculated as 0.906. The results obtained showed that the adapted scale is valid and reliable for evaluating the unethical pro-organizational behavior of employees in the field of organizational behavior in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Unethical Pro-Organizational Behavior, Scale Adaptation, Validity And Reliability, Organizational Behavior

Tam Metin 223

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.