Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 189-209

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1717


ÜÇLÜ AÇMAZ - İKİLİ AÇMAZ HİPOTEZLERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

NURİ ÇAĞRI AKAR, CEMİL VARLIK

Bu çalışmada üçlü açmaz ve ikili açmaz görüşlerine ilişkin tartışmalar ışığında teorik ve ampirik literatürün incelenmesi amaçlanmaktadır. Üçlü açmaz hipotezi, parasal bağımsızlık, sermaye hareketlerinin serbestliği ve döviz kuru istikrarı hedeflerinin aynı anda uygulanamayacağını, bunlardan sadece iki tanesinin gerçekleştirilebileceğini öngörmektedir. Bu görüşe göre, finansal entegrasyon altında para politikası bağımsızlığına, dalgalı bir döviz kuru rejimi sayesinde ulaşılabilir. Ancak Rey (2015) tarafından geliştirilen ikili açmaz hipotezi, finansal küreselleşme altında merkez ülkelerin para politikalarının çevre ülkelerin ulusal para politikalarını etkilediğini, bu yüzden söz konusu ülkelerin döviz kuru rejimine bağlı olmaksızın bağımsız bir para politikası uygulayamayacaklarını savunmaktadır. Bu görüşe göre, giderek küreselleşen piyasalarda döviz kuru artık bir şok emici işlevi görmemekte, esnek döviz kuruna sahip ülkeler bile bağımsız para politikası uygulayamamaktadır. Dolayısıyla son yıllarda birçok iktisatçı, üçlü açmazın ikili açmaza dönüştüğünü iddia etmeye başlamıştır. Literatürdeki tartışmalar ve ampirik çalışmalar incelendiğinde bir taraftan üçlü açmazın halen geçerli olduğuna dair bulgular ve görüşler mevcutken, diğer yandan üçlü açmazın artık ikili açmaza dönüştüğüne ilişkin eleştiriler ve bulgular vardır. Ayrıca ikili açmazın kısmen geçerli olduğuna dair bulgulara da rastlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Parasal Bağımsızlık, Üçlü Açmaz, İkili Açmaz, Finansal Entegrasyon, Döviz Kuru Rejimi

THE DISCUSSIONS ON TRILEMMA - DILEMMA HYPOTHESES

In this study, it is aimed to investigate the theoretical and empirical literature in the light of discussions on the trilemma and the dilemma. The trilemma hypothesis predicts that the objectives of monetary independence, freedom of capital movements and exchange rate stability cannot be implemented simultaneously, but only two of them can be achieved. According to this view, under financial integration monetary policy independence may be obtained through a floating exchange rate regime. However the dilemma hypothesis developed by Rey (2015) argues that under financial globalization, the monetary policies of the center countries affect the national monetary policies of the peripheral countries, so these countries cannot implement an independent monetary policy regardless of the exchange rate regime. According to this view, the exchange rate no longer acts as a shock absorber in increasingly globalized markets, so even countries with flexible exchange rates cannot implement independent monetary policy. Therefore in recent years many economists have begun to argue that the trilemma has evolved into a dilemma. When the discussions and empirical studies in the literature are examined, on the one hand, there are findings and opinions that the trilemma is still valid, on the other hand, there are criticisms and findings that the trilemma has turned into a dilemma. There are also findings showing that the dilemma is partially valid.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Monetary Independence, Trilemma, Dilemma, Financial Integration, Exchange Rate Regime

Tam Metin 223

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.