Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 312-335

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.02.1745


HELAL OTEL MİSAFİRLERİ DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

BERNA ERCAN, YÜKSEL ÖZTÜRK

Helal turizm dini hassasiyeti yüksek olan Müslümanların seyahatleri boyunca gerek duydukları ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence ve diğer ihtiyaçlarını karşıladıkları faaliyetleri dini inançlarına uygun bir şekilde bütün turizm çeşitlerinin yapılmasıdır. Araştırmanın amacı helal otellerde konaklayan yerli misafirlerin helal otel deneyimlerini incelemektir. Bu kapsamda demografik özellikler ile helal otel deneyimleri arasındaki farklılık ve helal otel deneyimi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma evreni Türkiye’deki helal sertifikaya sahip helal otellerde konaklayan misafirlerden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak ulusal ve uluslararası literatür taranarak madde havuzu oluşturulmuş ve toplanan maddeler kuramsal çerçeveye uygun şekilde ilgili alanlarda uzman akademisyenler ve ilgili sektör paydaşlarının görüşleri alınarak anket formu hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu çevrimiçi olarak 431 yerli misafir üzerinde uygulanmıştır. Verileri analiz etmek için Cronbach Alpha, faktör analizi, korelasyon t testi ve Anova analizleri uygulanmıştır. Araştırma kapsamında helal otel deneyimleri duyusal, ilişkisel duygusal, davranışsal ve düşünsel boyut olmak üzere beşe ayrılmıştır. Müşteri memnuniyeti iç faktörler ve dış faktörler olmak üzere iki boyuta ayrılmıştır. Veri üzerinde uygulanan korelasyon analizi sonuçlarına göre misafirlerin helal otel deneyimi algılarını içeren tüm boyutlar ile müşteri memnuniyeti boyutları arasında pozitif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. En yüksek ilişki duyusal boyut ile memnuniyetin iç faktörleri arasında olduğu görülmüştür. Helal otel deneyimi cinsiyet, yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve aylık gelir arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Helal otel deneyimi ile meslek ve statü arasından memurlar, işçiler ve ev hanımları serbest meslek çalışanlarına göre daha önem verdikleri ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Helal Turizm, Helal Otel, Deneyim, Memnuniyet.

A RESEARCH ON THE EXPERİENCE OF HALAL HOTEL GUESTS

Halal tourism is the carrying out of all types of tourism in accordance with their religious beliefs, in which the transportation, accommodation, food and beverage, entertainment and other needs of Muslims with high religious sensitivity are met. The aim of the research is to examine the halal hotel experiences of local guests staying in halal hotels. In this context, the difference between demographic characteristics and halal hotel experiences and the relationship between halal hotel experience and customer satisfaction were examined. The research universe consists of guests staying in halal hotels with halal certificate in Turkey. As a data collection tool, an item pool was created by scanning the national and international literature, and a questionnaire was prepared by taking the opinions of the experts in the relevant fields and the relevant sector stakeholders in accordance with the theoretical framework. The prepared questionnaire was applied online on 431 domestic guests. Cronbach Alpha, factor analysis, correlation t test and Anova analyzes were used to analyze the data. Within the scope of the research, halal hotel experiences are divided into five as sensory, relational, emotional, behavioral and intellectual dimensions. Customer satisfaction is divided into two dimensions as internal factors and external factors. According to the results of the correlation analysis applied on the data, it was seen that there was a moderately significant positive relationship between all dimensions including the halal hotel experience perceptions of the guests and the dimensions of customer satisfaction. The highest correlation was seen between the sensory dimension and the internal factors of satisfaction. There was no significant difference between halal hotel experience, gender, age, marital status, education level and monthly income. It has been revealed that between the halal hotel experience and profession and status, civil servants, workers and housewives give more importance than self-employed workers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Halal Tourism, Halal Hotel, Experience, Satisfaction.

Tam Metin 191

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.