Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 126-142

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1692


ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNDE DÖVİZ KURU GEÇİŞ ETKİSİ: TÜRKİYE’DE TAYLOR HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

ONUR ŞEKER, VOLKAN ÖNGEL

Bretton Woods sonrası dönemde serbest döviz kuru rejimi uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte görülen yüksek enflasyon sorunu iktisatçıların döviz kuru dalgalanmalarına olan ilgisini artırmıştır. Özellikle enflasyon hedeflemesi rejimini uygulayan gelişmekte olan ülkelerde görülen döviz kuru dalgalanmaları karşısında ülkelerin verecekleri reaksiyonlar ve bu reaksiyonların yarattığı etkiler araştırmacılar tarafından sıkça incelenmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamasının döviz kurlarının fiyatlara geçişi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Döviz kuru geçişkenliğinin teorik çerçevesi üretici ve tüketici fiyatları ile sınırlandırılmıştır. Literatürde yer alan diğer çalışmalardan farklı olarak değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi için iki değişkenli VAR modelleri tercih edilmiştir. Veri seti enflasyon hedeflemesi rejiminin başlangıcı referans alınarak ikiye ayrılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulandığı ve enflasyonun kısmen kontrol altına alındığı yıllarda döviz kurunda meydana gelen değişimlerin fiyatlar üzerinki etkisinin azaldığı görülmüştür. Ayrıca döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların tüketici fiyatlarına daha yüksek oranda geçiş yaptığı ve fiyat değişkenlerinin USD’ye oranla EURO’da yaşanan değişimlere karşı daha hassas olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Döviz Kuru Geçişkenliği, Enflasyon Hedeflemesi, VAR analizi

EXCHANGE RATE PASS-THROUGH İN INFLATİON TARGETİNG REGİME: ECONOMETRİC ANALYSİS OF THE VALİDİTY OF TAYLOR'S HYPOTHESİS İN TURKEY

In this study, the transition of fluctuations in exchange rates to producer and consumer prices in the years when the inflation targeting regime was implemented in Turkey was examined. The theoretical framework of exchange rate pass-through is limited by producer and consumer prices. Unlike other studies in the literature, bivariate VAR models were preferred to examine the relationship between variables. The data set is divided into two different parts, with reference to the year in which the inflation targeting regime began to be implemented in Turkey. It has been observed that the effect of the changes in the exchange rate on prices decreased in the years when the inflation targeting regime was implemented and inflation was partially controlled in Turkey. Also, it was seen that the changes in the exchange rate made a sharper transition to the consumer prices and the effect of fluctuations in EURO on prices is higher than that of USD.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Exchange Rate Pass-through, Inflation Targeting, VAR analysis

Tam Metin 201

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.