Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 1  Sayfa: 34-46

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.01.1703


FİNANSAL ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: GIDA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

SERVET SAY

Literatürde yer alan birçok çalışmada hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasında bir ilişki olduğu varsayılmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı hisse senedi getirileri ile finansal oranlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesidir. Çalışmanın kapsamını 2009-2019 dönemi içerisinde Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren gıda firmaları oluşturmaktadır. Çalışmanın bağımlı değişkenini yıllık ortalama hisse senedi getirileri oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenler ise nakit oranı, stok devir hızı, aktif devir hızı, duran varlık devir hızı, kısa vadeli borçlar/toplam borçlar ve özkaynak karlılığı olmak üzere altı adet finansal orandan oluşmaktadır. Ampirik analizlerde çoklu regresyon analizi ve korelasyon uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre göre nakit oranı, stok devir hızı, aktif devir hızı ve duran varlık devir hızı ile firmaların hisse senedi getirilerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hisse Senedi Getirisi, Finansal Oranlar, Borsa İstanbul, Regresyon Analizi, Gıda Sektörü

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL RATIOS AND STOCK RETURNS: A STUDY IN THE FOOD SECTOR

Most of studies in the literature, it is assumed that there is a relationship between stock returns and financial ratios. From this point of view, the aim of this study is to determine the relationship between stock returns and financial ratios. The scope of the study consists of food companies operating in Borsa Istanbul in the period of 2009-2019. The dependent variable of the study is the annual average stock returns. The independent variables consist of six financial ratios: cash ratio, inventory turnover, asset turnover, fixed asset turnover, short-term liabilities/total liabilities and return on equity. Multiple regression analysis and correlation were applied in empirical analysis. According to the findings obtained from the study, it was concluded that the cash ratio, inventory turnover, asset turnover and fixed asset turnover affect the stock returns of the companies.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Stock Returns, Financial Ratios, Borsa İstanbul, Regression Analysis, Food Sector

Tam Metin 258

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.